Κέντρο βοήθειας

Σύμβαση Προσχώρησης

Έκδοση
v2.0

Περιεχόμενα

1. Ορισμοί – Ερμηνεία

2. Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης

3. Διεξαγόμενα Παιχνίδια

4. Συμμετοχή στα Παίγνια

5. Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password)

6. Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

7. Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

8. Πολιτική Επιβραβεύσεων-Προγράμματα Πιστότητας

9. Λειτουργία Jackpot

10. Υπεύθυνο Παιχνίδι

11. Αποκλεισμός Παικτών

12. Μεταφορές Χρημάτων – Καταθέσεις-Αναλήψεις

13. Φορολόγηση κερδών των Παικτών

14. Βεβαίωση κερδών των Παικτών

15. Ακύρωση γεγονότων, Συμμετοχών και συναλλαγών

16. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

17. Περιορισμός Ευθύνης

18. Εξυπηρέτηση Πελατών

19. Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών

20. Καταγγελίες

21. Πνευματική Ιδιοκτησία

22. Επίλυση Διαφορών

23. Αποδεικτική Ισχύς

24. Εκχώρηση

25. Διάρκεια Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης

26. Λοιποί Όροι

1. Ορισμοί – Ερμηνεία

Για τις ανάγκες της παρούσας Σύμβασης οι παρακάτω λέξεις ή φράσεις έχουν την έννοια που ακολουθεί :

Άδεια Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου ή Άδεια είναι η υπ’ αριθμ. 574/2/22.06.2021 Άδεια Τύπου 1 και η υπ’ αριθμ. 574/3/22.06.2021 Άδεια Τύπου 2 που έχουν χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. στη NETBET ENTERPRISES LTD και της επιτρέπουν τη διεξαγωγή Παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια. Οι εν λόγω άδειες έχουν διάρκεια επτά (7) ετών.

Αποκλειόμενος Παίκτης είναι ο Παίκτης που δεν μπορεί να συμμετέχει σε Τυχερά Παίγνια, κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή αίτησης του δικαστικού του συμπαραστάτη προς τα πρόσωπα που διοργανώνουν ή/και διεξάγουν τα Παίγνια αυτά ή δικαστικής απόφασης ή αιτιολογημένης απόφασης της NetBet.gr.

Αρχή Καταπολέμησης είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄ 139).

Ασυνήθης συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι η συναλλαγή ή δραστηριότητα που δεν συνάδει με τη συναλλακτική, επιχειρηματική ή επαγγελματική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου ή του πραγματικού δικαιούχου ή με την οικονομική τους επιφάνεια ή που δεν έχει προφανή σκοπό ή κίνητρο οικονομικής, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως.

Διαδικτυακό Στοίχημα ή Στοίχημα σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), είναι το Τυχερό Παίγνιο που διεξάγεται στο διαδίκτυο και συνίσταται σε πρόβλεψη από τους Παίκτες της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Διαδικτυακά Σημεία ή Ιστότοποι: Οι διαδικτυακοί τόποι ή μέρη αυτών με κατάληξη «.gr», στους οποίους μπορείτε να συμμετέχετε στα Τυχερά Παίγνια μέσω διαδικτύου και που ανήκουν στην ΝetΒet.gr, η οποία τα διαχειρίζεται και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Διακομιστές: Οι αναφορές σε διακομιστές ή "διακομιστές μας", ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν αναφορά στους σέρβερς μας και διακομιστές τρίτων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών από τους Ιστοτόπους.

Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Εμείς, Εμάς, «Η Εταιρεία», «Νetbet.gr» , «Κάτοχος Άδειας» είναι η NETBET ENTERPRISES LTD. με αριθμό Μητρώου Εταιριών της Μάλτας C 39218, η οποία εδρεύει στην ΜΑΛΤΑ στην ακόλουθη διεύθυνση:
     EWROPA BUSINESS CENTRE, LEVEL 3 SUITE 704, OFFICE A
     DUN KARM STREET BIRKIRKARA BKR9034 MALTA
     Τηλ. Επικοινωνίας: +356 2123 3842
     Email: [email protected]
και κατέχει την υπ’ αριθμ. 574/2/22.06.2021 Άδεια Τύπου 1, με Κωδικό Άδειας HGC-024-LH για τη διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και την υπ’ αριθμ. 574/3/22.06.2021 Άδεια Τύπου 2, με Κωδικό Άδειας HGC-025-LH για τη διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων για την διεξαγωγή Παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια.

Εσείς, Εσάς, ή ο Παίκτης: είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στα διαδικτυακά Τυχερά Παίγνια που διοργανώνει και διεξάγει η Νetbet.gr.

Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη (ΗΛΠ) : Είναι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη που χρησιμοποιείται για τη Συμμετοχή σας στα προσφερόμενα Παίγνια. Είναι μοναδικός λογαριασμός που αποδίδει η Νetbet.gr σε κάθε Παίκτη για τη Συμμετοχή του σε ένα ή περισσότερα Παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει τα ποσά Συμμετοχής και τα κέρδη από Παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του Παίκτη.

Ιστότοποι: www.netbet.gr και οι υποσελίδες sport.netbet.gr, casino.netbet.gr, live.netbet.gr, vegas.netbet.gr, sport.netbet.gr/live-betting, sport.netbet.gr/εικονικά-σπορ/, poker.netbet.gr.

Κανονισμός Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων είναι η με αριθμό 554/5/15.04.2021 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (Β΄ 1633).

Κατασκευαστής είναι το πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει (ενδεικτικά μελετά, σχεδιάζει, συναρμολογεί, παράγει, προγραμματίζει ΤΜΚΥ) και με κάθε τρόπο διαθέτει στη Νetbet.gr οποιαδήποτε Τεχνικά Μέσα και Υλικά και έχει εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΚΠΣ) είναι το σύνολο του αναγκαίου υλικού και λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση, σε κεντρικό επίπεδο, των Τυχερών Παιγνίων από τον Κάτοχο Άδειας.

Λειτουργία Jackpot είναι κάθε σταθερή ή προοδευτικά αυξανόμενη αξία ή συνδυασμός αυτών που απονέμεται στους Παίκτες, η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή τον Κάτοχο Άδειας, είτε σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, σύμφωνα με την περίπτωση κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, είναι τα τυχερά παίγνια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).

Λογισμικό είναι το αδειοδοτημένο λογισμικό το οποίο περιλαμβάνει προγράμματα και βάσεις δεδομένων και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο το οποίο είναι , προσβάσιμο ή σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται από εσάς μέσω των Διαδικτυακών Σημείων και σας επιτρέπει να συμμετάσχετε στα προσφερόμενα διαδικτυακά Παίγνια.

Μέσο Πληρωμής είναι κάθε Μεταφορά Χρημάτων, χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα, προπληρωμένη κάρτα, ηλεκτρονικό πορτοφόλι (e-wallet), εξατομικευμένη συσκευή, μετρητά, και κάθε άλλο μέσο, που χρησιμοποιεί ο Παίκτης για την κατάθεση και εκταμίευση ποσών, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μεταφορά Χρημάτων είναι συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μέσων, από Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών για λογαριασμό ενός πληρωτή. Σκοπός είναι η διάθεση χρημάτων σε έναν δικαιούχο μέσω ενός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών, ανεξάρτητα εάν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών του πληρωτή και αυτός του δικαιούχου είναι το ίδιο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων: α) της μεταφοράς πίστωσης, β) της άμεσης χρέωσης, γ) των υπηρεσιών εμβασμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄ 84), καθώς και δ) της μεταφοράς που πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας κάρτα πληρωμής, για οποιοδήποτε είδος ηλεκτρονικού χρήματος ή οποιαδήποτε άλλη εξατομικευμένη συσκευή με ανάλογα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οδηγός Παιγνίου ή Οδηγός είναι το αναρτημένο στον Ιστότοπο ενημερωτικό υλικό ι στην ελληνική γλώσσα και περιλαμβάνει, ανά Παίγνιο ή ομάδα Παιγνίων, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη Συμμετοχή των Παικτών, τους όρους και τους κανόνες διεξαγωγής των Παιγνίων καθώς και τον πίνακα αποδόσεων/διανομής κερδών, όπου υφίσταται.

Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password) : Τα στοιχεία σύνδεσης που επιλέγει ο Παίκτης κατά την εγγραφή / του ανοίγματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

Παικτική Δραστηριότητα είναι το σύνολο των σχετικών, με τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια, στοιχείων.

Παικτική Συνεδρία είναι το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο Παίκτης συνδέεται με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του έως τη στιγμή που αποσυνδέεται από αυτόν. Η διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας δεν δύναται να υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι η εταιρική πολιτική της Νetbet.gr σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, ιδίως δε ως προς τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα και οι πληροφορίες, τον σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτών, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης, αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων και πληροφοριών, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ.

Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται η συναλλαγή ή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139).

Προσωρινός Λογαριασμός Παίκτη: Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη εωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συνεργάτης (Affiliate) είναι το πρόσωπο που συνεργάζεται με την Νetbet.gr, για την προώθηση συγκεκριμένων Παιγνίων μέσω τοποθέτησης συνδέσμων στην ιστοσελίδα του, με σκοπό την προσέλκυση περισσότερων Παικτών στον Ιστότοπο, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4002/2011, έχουν λάβει προς τούτο Άδεια Καταλληλότητας από την Ε.Ε.Ε.Π. και είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο.

Σύμβαση Προσχώρησης ή Σύμβαση είναι η παρούσα σύμβαση στην οποία προσχωρεί ο Παίκτης προκειμένου να Συμμετάσχει νόμιμα στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγονται μέσω των Διαδικτυακών Σημείων/Ιστοτόπων της Νetbet.gr.

Συμμετοχή είναι η καταχώριση των στοιχείων/επιλογών του Παίκτη σε κάθε Τυχερό Παίγνιο και η επικύρωση αυτής κατόπιν της καταβολής αντιτίμου.

Τυχερά Παίγνια ή Παίγνια είναι το Διαδικτυακό Στοίχημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011 και τα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια της περίπτωσης κβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, τα οποία, η NETBET ENTERPRISES LTD., δικαιούται να διοργανώνει και να διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Ιστοτόπου.

Υπεύθυνο Παιχνίδι (Responsible Gambling) είναι το σύνολο των αρχών και υποχρεώσεων της Νetbet.gr και των ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων και Οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. που έχουν ως στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε δραστηριότητα στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων ασκείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Τυχερά Παίγνια.

Ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα είναι αυτή για την οποία υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ή υπόνοιες απόπειρας διάπραξης ή διάπραξης των αδικημάτων του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 ή εμπλοκής του Παίκτη ή του Πραγματικού Δικαιούχου σε εγκληματικές δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων της Παικτικής Δραστηριότητας και του Παίκτη, όπως η φύση της Παικτικής Δραστηριότητας, η κατηγορία του Μέσου Πληρωμής, η συχνότητα, η πολυπλοκότητα και το ύψος της συναλλαγής, η χρήση ή μη μετρητών, το επάγγελμα, η οικονομική επιφάνεια, η συναλλακτική συμπεριφορά, η φήμη, το παρελθόν και άλλα σημαντικά για τον χαρακτηρισμό της συναλλαγής, στοιχεία.

Υπηρεσία ή Υπηρεσίες: Όλα τα Τυχερά Παίγνια και κάθε σχετικό περιεχόμενο ή Λογισμικό, εγκαθιστάμενο, προσβάσιμο ή μη, ή σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήσιμο από τον Παίκτη μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, που του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη NetBet.gr. Οι Υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν το ιδιόκτητο περιεχόμενο της NetBet.gr καθώς και το περιεχόμενο τρίτων Κατασκευαστών.

Bonus: Τα προγράμματα επιβράβευσης (bonus)/πιστότητας με τα οποία η NetBet.gr δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΝetBet.gr: Η εταιρεία με την επωνυμία «NETBET ENTERPRISES LTD.»

Playthrough: Ο αριθμός των φορών ή το ποσό που πρέπει να στοιχηματίσει ο Παίκτης ως προϋπόθεση για την ανάληψη τυχόν κερδών που απορρέουν από συγκεκριμένο πρόγραμμα επιβράβευσης.


2. Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης

2.1.       H παρούσα Σύμβαση δύναται ελευθέρως να τροποποιηθεί από την NETBET ENTERPRISES LTD. κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π.

2.2.       Στην περίπτωση τροποποίησης, ο Παίκτης ενημερώνεται σχετικά κατά την πρώτη σύνδεσή του στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, η οποία ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης σύμβασης στον Ιστότοπο, με ειδική παραπομπή στις τροποποιήσεις που επήλθαν.

2.3.       Η αποδοχή της τροποποιημένης σύμβασης πραγματοποιείται δια της αποδοχής των όρων αυτής από τον Παίκτη κατά την πρώτη σύνδεσή του με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό, που ακολουθεί την ανάρτηση της τροποποιημένης σύμβασης. Σε περίπτωση που ο Παίκτης δεν αποδεχθεί την τροποποιημένη σύμβαση, αυτή λύεται και εφαρμόζονται οι σχετικοί όροι της παρούσας περί κλεισίματος και εκκαθάρισης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


3. Διεξαγόμενα Παιχνίδια

3.1.       Για την παροχή παιγνίων, η ΝetΒet.gr συνεργάζεται με Κατασκευαστές που έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο που τηρεί η ΕΕΕΠ. Τα παίγνια που δύναται να παρέχει η ΝetΒet.gr περιλαμβάνουν:

i.       Αθλητικά γεγονότα, ομαδικά ή ατομικά, αθλητική συνάντηση ή εκδήλωση που διοργανώνεται σε αθλητικό χώρο από την Ολυμπιακή Επιτροπή, από διεθνή ή εθνική συνομοσπονδία/ ομοσπονδία/ αθλητική ένωση ή μέλη αυτών, καθώς και από κάθε άλλο φορέα οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού που έχει αναγνωριστεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και περιλαμβάνει αθλητικό αγώνα που διεξάγεται στο πλαίσιο πρωταθλήματος ή διοργάνωσης ή εκδήλωσης, που διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ολυμπιακής Επιτροπής ή της εκάστοτε οικείας εθνικής ή διεθνούς ομοσπονδίας ή ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των ιπποδρομιών και κυνοδρομιών, καθώς και φιλικούς αθλητικούς αγώνες.
ii.       Εικονικά αθλητικά γεγονότα στα οποία συμμετέχουν εικονικές ομάδες (fantasy sports) που συγκροτούνται από τον Παίκτη με την επιλογή αθλητών μίας ή περισσοτέρων πραγματικών ομάδων, το αποτέλεσμα των οποίων προκύπτει από τη συμμετοχή ή/και την επίδοση των επιλεχθέντων αθλητών που συγκροτούν τις εικονικές ομάδες, στα πραγματικά αθλητικά γεγονότα που μετέχουν οι πραγματικές ομάδες.
iii.       Εικονικά γεγονότα (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων παράγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).
iv.       Λοιπά γεγονότα, μη μαγνητοσκοπημένα, εικονικά ή μη, η φύση των οποίων προσφέρεται για τη διεξαγωγή Στοιχημάτων.
v.        Λοιπά αθλητικά γεγονότα επί των οποίων επιτρέπεται ο στοιχηματισμός σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ του άρθρου 3 του ν. 4603/2019 (Α’ 48).
vi.       Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, που διεξάγονται σε ζωντανή μετάδοση (live), σε Ειδικό Χώρο (studio), με ζωντανό κρουπιέρη (dealer) και το αποτέλεσμα των οποίων δεν εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).
vii.     Παίγνια καζίνο, το πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού, το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται από γεννήτρια τυχαίων αριθμών (Random Number Generator).
viii.     Πόκερ ή/και παραλλαγές αυτού που διεξάγονται είτε διομότιμα (peer to peer), είτε αυτοτελώς (poker cash games) είτε με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

3.2.      Οι ειδικοί κανόνες διεξαγωγής κάθε επιμέρους Παιγνίου ή ομάδας Παιγνίων περιλαμβάνονται στους Οδηγούς Παιγνίων που αναρτώνται στον Ιστότοπο.

3.3.      Η συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παιχνίδια της NetBet.gr συνεπάγει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των αναρτημένων Οδηγών Παιγνίων.


4. Συμμετοχή στα Παίγνια

4.1.      Δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

Προκειμένου να δύνασθε να συμμετέχετε στα Παίγνια της NetBet.gr, θα πρέπει, στο πρόσωπό σας, να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Να είστε φυσικό πρόσωπο.
 • Να έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και να μην υφίσταται κώλυμα που να αποκλείει την συμμετοχή σας στα Τυχερά Παίγνια.
 • Να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας.
 • Η Συμμετοχή σας στα Παίγνια να αποτελεί ελεύθερη και ανεξάρτητη προσωπική σας επιλογή και να πραγματοποιείται χωρίς πρόκληση ή παρακίνηση.
 • Να μην είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων της Ε.Ε.Ε.Π. ή της NETBET.gr.
 • Να συμμετέχετε στα Παίγνια αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς λόγους και όχι υπό κάποια επαγγελματική ιδιότητα.

Για να συμμετάσχετε ως Νέος Παίκτης στα Τυχερά Παίγνια που διεξάγει η NetBet.gr, πρέπει να δημιουργήσετε ένα μοναδικό Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη (ΗΛΠ) συμπληρώνοντας τα πεδία της αναρτημένης στον Ιστότοπο φόρμας εγγραφής, δια της οποίας αιτείστε τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Οφείλετε να αναφέρετε στην εν λόγω φόρμα το πλήρες ονοματεπώνυμο σας σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς σας. Με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας εγγραφής για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, εγγυάστε και αποδέχεστε ότι:

 • Είστε φυσικό πρόσωπο και έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
 • Συμμετέχετε στα παίγνια αποκλειστικά για δικό σας λογαριασμό και όχι για λογαριασμό τρίτου.
 • Ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη που αιτείστε θα είναι ο μοναδικός σας λογαριασμός με την ΝetΒet.gr, και θα χρησιμοποιείται μόνο από εσάς και αποκλειστικά για δικό σας λογαριασμό. Η δημιουργία ή χρήση πολλαπλών Ηλεκτρονικών Λογαριασμών από τον ίδιο Παίκτη απαγορεύεται αυστηρά.
 • Η διαχείριση του Ηλεκτρονικού σας Λογαριασμού από τρίτους, απαγορεύεται αυστηρά.
 • Δεν θα επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.
 • Τα στοιχεία που καταχωρείτε στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και όχι παραπλανητικά, και θα ενημερώσετε τη ΝetΒet.gr, αμελλητί, σε περίπτωση τυχόν μεταβολής αυτών.
 • Τα κεφάλαια που χρησιμοποιείτε για Συμμετοχές σας στα παίγνια προέρχονται από νόμιμη αιτία και δεν θα χρησιμοποιήσετε τα Διαδικτυακά Σημεία για οιαδήποτε παράνομη ή δόλια δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου (χωρίς περιορισμό) τυχόν ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
 • Δεν θα συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε απάτη, συμπαιγνία, στήσιμο ή άλλη παράνομη δραστηριότητα σχετική με τη συμμετοχή σας ή τη συμμετοχή τρίτων σε οποιοδήποτε παίγνιο που προσφέρει η NetBet.gr και δεν θα χρησιμοποιήσετε καμία μέθοδο ή τεχνική με την υποστήριξη λογισμικού ή τεχνικού εξοπλισμού (hardware) κατά τη Συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε παίγνιο.
 • Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τη δήλωση και φορολογική τακτοποίηση οποιασδήποτε υποχρέωσης ήθελε τυχόν προκύψει στο πρόσωπό σας σχετικά με τα τυχόν κέρδη.
 • Κατανοείτε ότι η συχνή συμμετοχή σε Τυχερά Παίγνια δύναται να σας εκθέσουν στον κίνδυνο εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Κατέχετε το απαιτούμενο λογισμικό και υλικό για τη χρήση των Υπηρεσιών και τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων από την NetBet.gr.
 • Με τη σύναψη της Σύμβασης αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι ο Παίκτης απαγορεύεται:
 • Να δημιουργεί ή/και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς Παίκτη, με την NetBet.gr.
 • Να χρησιμοποιεί μέσα οικονομικών συναλλαγών τρίτου προσώπου, όπως ενδεικτικά: τραπεζικό λογαριασμό ή/και χρεωστική ή/και προπληρωμένη κάρτα κ.α.
 • Να κάνει χρήση των παρεχόμενων από τον Κάτοχο υπηρεσιών εκτός της ελληνικής επικράτειας.
 • Να επιχειρεί Συμμετοχές ενώ τελεί σε κατάσταση προσωρινής αποχής ή αποκλεισμού.
 • Να επιχειρεί ή να Συμμετέχει σε συμπράξεις ("στήσιμο παιχνιδιών") ή να ακολουθεί αθέμιτες πρακτικές.

Πριν τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής με την οποία ζητάτε τη δημιουργία ΗΛΠ, οφείλετε να αναγνώσετε με προσοχή τους όρους της Σύμβασης και να ενημερωθείτε για τα στοιχεία αυτά που πρέπει να προσκομίσετε για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη καθώς και για την ταυτοποίηση αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της Netbet.gr.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο Παίκτης στο έντυπο για το άνοιγμα Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη είναι τα ακόλουθα:

 • Την έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνσή του
 • Το όνομα χρήστη (email) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password)
 • Το πλήρες ονοματεπώνυμό του
 • Την τρέχουσα διεύθυνσή του
 • Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του
 • Την ημερομηνία γέννησής του
 • Το φύλο
 • Την υπηκοότητα ή την εθνικότητά του
 • Τον αριθμό εγγράφου ταυτοποίησης

Με την υποβολή της συμπληρωμένης φόρμας εγγραφής, η NetBet.gr θα ανατρέξει υποχρεωτικά στο Μητρώο Αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η ίδια και η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Παίκτης είναι εγγεγραμμένος σε αυτά. Σε καταφατική περίπτωση, το αίτημά του Παίκτη για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη θα απορριφθεί.

Τα δεδομένα που περιέχονται στη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής και τα οποιαδήποτε στοιχεία ταυτοποίησης που παρέχει ο Παίκτης θα επεξεργαστούν από τη NetBet.gr σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, για τη δημιουργία, διαχείριση και χρήση του ΗΛΠ σας, για την κατάρτιση προφίλ πελατών και για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η NetBet.gr. Η NetBet.gr δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει από τον Παίκτη την παροχή κάθε επιπλέον πληροφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις πολιτικές της εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, προς σκοπούς ταυτοποίησης του Παίκτη και της αποφυγής νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, για την προστασία ανηλίκων ή/και για την αποτροπή απάτης.

Εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί την επιλογή λήψης προωθητικού υλικού, η NetBet.gr θα δύναται να προβεί στη χρήση των εν λόγω δεδομένων του Παίκτη για την αποστολή e-mail, προωθητικού υλικού, καθώς και για την ενημέρωσή του Παίκτη για νέα προϊόντα και / ή προωθήσεις.

Σε περίπτωση που ο νόμος, σχετική ρύθμιση ή διαδικασία, απόφαση ή εντολή από αρμόδια δικαστική, κρατική ή ανεξάρτητη αρχή επιτάσσει την παροχή δεδομένων του Παίκτη από την ΝetΒet.gr, επιφυλασσόμαστε του σχετικού δικαιώματός μας να συμμορφωθούμε και να προωθήσουμε αυτά.

4.2.      Με τη σύναψη της Σύμβασης, ο Παίκτης αντιλαμβάνεται, κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι:

α.     Ο Παίκτης, προκειμένου να εισέρχεται στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό και να τον λειτουργεί, απαιτείται να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό Όνομα Χρήστη (username), σε συνδυασμό με ένα μυστικό Κωδικό Πρόσβασης (password). Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών είναι μοναδικός για κάθε Παίκτη, χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση του Παίκτη, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από την ΝetΒet.gr, υπηρεσιών και επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης ασφαλείας του Παίκτη κατά την διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό της ΝetΒet.gr, καταδεικνύει τη βούλησή του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτο.
β.     Ο Παίκτης οφείλει να τηρεί ασφαλή τα στοιχεία που χρησιμοποιεί για τη σύνδεση με τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του, να προβαίνει σε μυστική χρήση και σε περιοδική αλλαγή τους και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΝetΒet.gr, μόλις υποπέσει στην αντίληψή του απώλεια ή παράνομη χρήση τους.
γ.     Ο Παίκτης υποχρεούται να τροποποιεί τα στοιχεία σύνδεσης με τον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό κάθε φορά που αυτό απαιτείται από την ΝetΒet.gr, βάσει της πολιτικής ασφαλείας.
δ.     Η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη επαναλαμβάνεται από την ΝetΒet.gr, κάθε φορά που υπάρχουν αμφιβολίες για την ισχύ, την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων που προσκομίστηκαν.
ε.     Η ΝetΒet.gr, με συνεπή και συστηματικό τρόπο, εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4557/2018, τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική της πολιτική και μπορεί να προβεί στη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της φραγής ή του κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη, της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους ή την ακύρωση συναλλαγής, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ή εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν, Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές .
στ.     Η NetBet.gr δύναται να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών ή πληρωμών ή χορήγησης βεβαίωσης κέρδους, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο Παίκτης είναι υπήκοος χώρας που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή ανήκει στα Μη Συνεργάσιμα Κράτη, ή εάν συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχους καταλόγους της Αρχής, των αρμοδίων αστυνομικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών, όπου οι κατάλογοι αυτοί υπάρχουν και είναι προσβάσιμοι από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, καθώς και στα σχετικά με περιοριστικά μέτρα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ή εντολής της Αρχής Καταπολέμησης.
ζ.     Η NetBet.gr χρησιμοποιεί ειδικά συστήματα και εργαλεία επαλήθευσης των στοιχείων των Παικτών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση των τεχνικών μέσων και συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη Συμμετοχή του Παίκτη, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, μεταξύ των οποίων και η συγκρότηση και αξιολόγηση των μοτίβων (patterns) της Παικτικής Δραστηριότητας.
η.     Η NetBet.gr δύναται να εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες «ισχυρής ταυτοποίησης του Παίκτη» (Two factor Authentication, Strong Customer Authentication- 2FA, SCA), ισοδύναμης ισχύος και αποτελεσματικότητας με τα σχετικά προβλεπόμενα στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 και με τη χρήση δύο ή περισσότερων στοιχείων που αφορούν γνώση (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης γνωρίζει) και κατοχή (στοιχείο το οποίο μόνο ο χρήστης κατέχει) καθώς και κάποιο μοναδικό φυσικό χαρακτηριστικό του (στοιχείο το οποίο ο χρήστης είναι), στοιχεία τα οποία είναι ανεξάρτητα ως προς το ότι η παραβίαση του ενός, δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπιστία των υπολοίπων.
θ.     Η NetBet.gr παρέχει στον Παίκτη μέσω του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το υπόλοιπο του Λογαριασμού, το ιστορικό της Παικτικής Δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των Συμμετοχών, κερδών και ζημιών, τις καταθέσεις και αναλήψεις, καθώς και τις λοιπές συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη Συμμετοχή.

4.3.      Τα αρχεία και δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του Παίκτη, την Παικτική του Δραστηριότητα και τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω του Λογαριασμού του, τηρούνται από τη NetBet.gr για δέκα (10) έτη, τελούν δε στη διάθεση της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε άλλης αρχής που ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρουμένων των διατάξεων περί Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και με βάση τους σχετικούς όρους της Σύμβασης.

α.     Συναλλαγές και ειδικότερα Καταθέσεις (deposits) στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, της τάξεως των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και άνω ανά πράξη, γίνονται αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια Συμμετοχών, μόνο κατόπιν επαλήθευσης ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν. Αντίστοιχα, αναλήψεις (withdrawals) προς τους Παίκτες, ποσού οκτακοσίων (800) ευρώ και άνω ανά πράξη, διενεργούνται μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί, πριν τη συναλλαγή, ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.
β.     NetBet.gr λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διαχείριση και μείωση των λειτουργικών κινδύνων και των κινδύνων ασφάλειας, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει και στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης συμβάντων, μεταξύ άλλων για τον εντοπισμό και την ταξινόμηση των μείζονων συμβάντων που άπτονται της λειτουργίας και της ασφάλειας.
γ.     Η NetBet.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που θα οδηγήσει σε ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.
δ.     Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχονται στους Παίκτες μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και του Ιστοτόπου, όπως ενδεικτικά Συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α., παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά.
ε.     Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από την NetBet.gr δεν αποτελούν συμβουλές ή συστάσεις για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να Συμμετάσχει στα Παίγνια που διεξάγονται.
στ.     Απαγορεύεται στον Παίκτη η χρήση των Υπηρεσιών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην της Συμμετοχής του στα Παίγνια.
ζ.     Χρησιμοποιούμε αναγνωριστικά αρχεία (cookies) σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο της NetBet.gr. Σε κάθε περίπτωση ο Παίκτης έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την τοποθέτηση ή/και τη συνεχιζόμενη διαβίβαση πληροφοριών που περιέχονται σε cookies, πλην αυτών, που κατά την εύλογη κρίση της NetBet.gr, απαιτούνται για τη νόμιμη, ορθή και ευχερή παροχή και χρήση των υπηρεσιών της.

4.4.      Η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της:

α.     Να τερματίσει παίγνια και συναλλαγές για συγκεκριμένους βάσιμους λόγους. Στην περίπτωση αυτή και με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Προσχώρησης, τα όποια ποσά εκκρεμούν σε στοιχήματα, θα επιστρέφονται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη.
β.     Να ελέγχει όλες και οποιεσδήποτε συναλλαγές για την αποφυγή ξεπλύματος παράνομου χρήματος με την επιφύλαξη κίνησης τυχόν ποινικών ή/και αστικών διαδικασιών κατά των προσώπων που συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες και να καταγγείλει αρμοδίως την οποιαδήποτε ύποπτη συμπεριφορά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Παίκτη Στην περίπτωση αυτή η NetBet.gr οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων της Ε.Ε.Ε.Π. Με την υποβολή της αίτησης για τη δημιουργία ΗΛΠ ο Παίκτης παραιτείται του δικαιώματός του περί προστασίας των εν λόγω δεδομένων.
γ.     Να ζητά τεκμηρίωση για την ηλικία του Παίκτη καθώς και να πραγματοποιεί ελέγχους για την επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται. Στην περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι ο Παίκτης δεν έχει συμπληρώσει την 21ο έτος ηλικίας, η NetBet.gr θα προβεί αμελλητί στο κλείσιμο και εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη και θα επιστρέψει τις όποιες καταθέσεις, θα ακυρώσει τυχόν κέρδη ή/και μπόνους, καθώς και εκκρεμή στοιχήματα.

4.5.      Η NetBet.gr υποχρεούται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να διασφαλίζει ότι ο Παίκτης είναι αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι και ότι τα χρήματα που χρησιμοποιεί για τη Συμμετοχή του είναι δικά του χρήματα και έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Επομένως, δυνάμεθα να προβούμε σε έρευνες και αναζητήσεις μέσω τρίτων, να αντιπαραβάλουμε δεδομένα που έχουμε συλλέξει και να ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες και έγγραφα, για την επαλήθευση των ανωτέρω. Η μη παροχή των πληροφοριών που σας ζητάμε προκειμένου να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες υποχρεώσεις, καθώς και η παροχή ανακριβών πληροφοριών, θα έχει ως συνέπεια την φραγή ή/και το κλείσιμο του λογαριασμού σας, ή/και την υποβολή αναφοράς στην ΕΕΕΠ ή/και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

4.6.      Δεν δικαιούστε να αιτηθείτε τη δημιουργία ΗΛΠ στην περίπτωση που εσείς ή οποιοδήποτε εξαρτώμενο από εσάς πρόσωπο απασχολείται ή απασχολήθηκε κατά τα τελευταία δύο (2) έτη σε εταιρία του Ομίλου της NetBet.gr. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ό όρος «απασχόληση» συμπεριλαμβάνει τρίτους, όπως εμπόρους, πωλητές λογισμικού ή συνεργάτες καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο συνδέεται με εταιρία του Ομίλου εταιριών της NetBet.gr.

4.7.      Δεν επιτρέπεται σε στέλεχος, διευθυντή, διαχειριστή, υπάλληλο, σύμβουλο ή αντιπρόσωπο των υποκαταστημάτων μας ή των συνδεόμενων εταιρειών της NetBet.gr., ή των προμηθευτών μας, ούτε σε συγγενείς τους (για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «συγγενείς» νοείται σύζυγος, σύντροφος, γονείς, τέκνα ή αδέλφια των ανωτέρω προσώπων) να ανοίξουν ή να τηρούν Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή να προβαίνουν σε άμεση ή έμμεση Συμμετοχή. Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας διάταξης, ο ΗΛΠ θα κλείνει αμελλητί και θα ακυρώνονται οι οποιεσδήποτε συναλλαγές καθώς και η πληρωμή τυχόν κερδών.

4.8.      Ο Παίκτης, κατά τη συμμετοχή του στα Παίγνια και την επικοινωνία του με την NetBet.gr οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια αποφεύγοντας την οποιαδήποτε αγενή και άσεμνη συμπεριφορά.

4.9.      Επιτρέπεται η χρήση των Διαδικτυακών Σημείων και των Υπηρεσιών μόνο για τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η NetBet.gr. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε, από μέρους του Παίκτη, τυχόν άλλη χρήση των Διαδικτυακών Σημείων ή/και των Υπηρεσιών, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

4.10.      Ο Παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις συναλλαγές του μέσω του ΗΛΠ που αφορούν στα Διαδικτυακά Σημεία και κατανοεί ότι για την εξακρίβωση και διεκπεραίωση των συναλλαγών του, δύναται να χρησιμοποιηθούν Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών.

4.11.      Ο Παίκτης ευθύνεται να αναγνώσει τους κανόνες κάθε Παιγνίου από τον Οδηγό Παιγνίων και να αξιολογεί την αναλογία πληρωμής (pay out rate) ή τις πιθανότητες (odds) που αντιστοιχούν στο κάθε Παίγνιο, πριν τη Συμμετοχή του, κατανοώντας ότι αυτά δύνανται να μεταβάλλονται από καιρό σε καιρό.

4.12.      Ο Παίκτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Συμμετοχή του εγκυμονεί κίνδυνο εθισμού και απώλεια της περιουσίας του. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Παίκτη να διαχειριστεί τις όποιες τυχόν ζημίες μπορεί να απορρέουν από τη Συμμετοχή του.

4.13.      Με την επιφύλαξη των όσων περί του αντιθέτου ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, επιστροφές χρημάτων ή ακύρωση στοιχημάτων, δεν γίνονται. Εάν η Συμμετοχή σας αφορά σε πραγματικά χρήματα (και όχι bonus), τα χρήματα θα αναληφθούν ταυτόχρονα από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σας.

4.14.      Απαγορεύεται η κατάχρηση επιβραβεύσεων (bonus), άλλων προωθητικών προσφορών ή άλλες καταχρήσεις των Υπηρεσιών.

4.15.      Τα στοιχεία που παρέχονται στους Παίκτες μέσω των Διαδικτυακών Σημείων ή μέσω του ΗΛΠ, όπως ενδεικτικά συμμετοχές, αθλητικά γεγονότα, προγράμματα αγώνων, αποδόσεις, αποτελέσματα, υπόλοιπο λογαριασμού, στοιχεία παικτικής συμπεριφοράς κ.α., παρέχονται μόνο για την προσωπική χρήση των Παικτών και η διανομή ή εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων πληροφοριών απαγορεύεται αυστηρά. Οι πληροφορίες αυτές δεν προορίζονται για την παροχή συμβουλών ή συστάσεων ή για την παρότρυνση ή παρακίνηση οποιουδήποτε προσώπου να συμμετάσχει στα Τυχερά Παίγνια που προσφέρει η NetBet.gr. μέσω των Διαδικτυακών Σημείων.

4.16.      Ο Παίκτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και/ή υπηρεσίες διαδικτύου καθώς και για όποιες άλλες άδειες ή εξουσιοδοτήσεις απαιτούνται και/ή σχετίζονται με την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.


5. Όνομα Χρήστη (username) & Κωδικός Πρόσβασης (password)

5.1.      Η παροχή υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων στα Διαδικτυακά Σημεία της NetBet.gr προϋποθέτει την εκ μέρους του Παίκτη συνδυασμένη χρήση Ονόματος Χρήστη (Username) και Κωδικού Πρόσβασης (Password). Κατά την δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, ο Παίκτης θα πρέπει να επιλέξει Username και Password, τα οποία δεν πρέπει να είναι άσεμνα, απειλητικά, ρατσιστικά, προσβλητικά, υποτιμητικά, δυσφημιστικά ή να προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτου. Η NetBet.gr δύναται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, να απαιτεί την αλλαγή του Κωδικού Πρόσβασης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του Παίκτη, για λόγους προστασίας των συναλλαγών του Παίκτη.

5.2.      Ο Παίκτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός του Ονόματος Χρήστη (username) με τον Κωδικό Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες συναλλαγές πραγματοποιεί μέσω των Διαδικτυακών Σημείων, αποτελεί τεκμήριο χρήσης των παρεχόμενων από τον Κάτοχο υπηρεσιών και συνιστά επιβεβαίωση της αποδοχής των όρων της Σύμβασης. Υπό την επιφύλαξη τυχόν επιπρόσθετων μέτρων ταυτοποίησης-ασφαλείας του Παίκτη κατά τη διενέργεια εγχρήματων ηλεκτρονικών συναλλαγών από τους εκκαθαριστές πληρωμών ή από το λογισμικό της NetBet.gr , καταδεικνύει τη βούλησή του Παίκτη για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο όνομά του και επιβεβαιώνει ότι η Συμμετοχή του στα Παίγνια αποτελεί προϊόν βούλησης του ιδίου και μόνο, χωρίς παρακίνηση ή πρόκληση από τρίτον.

5.3.      Ο Παίκτης οφείλει να διατηρεί μυστικό το Όνομα Χρήστη (username) και τον Κωδικό Πρόσβασης (password), τα οποία δεν πρέπει να κοινοποιεί σε κανέναν. Ρητά διευκρινίζεται ότι το Όνομα Χρήστη (username) είναι ένα και μοναδικό. Ουδεμία ευθύνη φέρει η NetBet.gr για την παράνομη χρήση αυτών από τρίτους και τεκμαίρεται ότι οι όποιες συναλλαγές διενεργηθούν δια της χρήσης των κωδικών αυτών έχουν διενεργηθεί από τον φερόμενο δικαιούχο του ΗΛΠ και θεωρούνται έγκυρες. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης του Ονόματος Χρήστη (username) ή/και του Κωδικού Πρόσβασης (password) του Παίκτη, ο Παίκτης οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την ΝetΒet.gr, διαφορετικά ευθύνεται για την οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την παραπάνω αιτία.

5.4.      Μετά από πέντε (5) συνεχόμενες εσφαλμένες εισαγωγές του Username ή/και του Password, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να θέσουμε προσωρινά τον λογαριασμό σας σε κατάσταση «φραγής» για λόγους ασφαλείας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας και να παράσχετε τις οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τεκμηρίωση σας ζητηθεί προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο λογαριασμός σας.

5.5.      Ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι αναγνωρίζει πως ενεργεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μόνο για δικό του λογαριασμό, καθώς και ότι οφείλει να φροντίζει για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του Ονόματος Χρήστη (username) και του Κωδικού Πρόσβασης (password). Η NetBet.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που απορρέει λόγω πράξης ή παράλειψης του Παίκτη, που είχε ως συνέπεια την ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και των κωδικών αυτού.

5.6.      Ο Παίκτης μπορεί να έχει πρόσβαση στον Λογαριασμό του οποτεδήποτε και να μεταβάλει τα προσωπικά του στοιχεία, απευθυνόμενος στην ενότητα «Ο Λογαριασμός Μου» ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών.


6. Κατάσταση Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη

6.1.      Προσωρινός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

Με τη δημιουργία του, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη τίθεται σε κατάσταση «Προσωρινός», έως ότου υποβληθούν και επαληθευτούν τα απαιτούμενα στοιχεία του Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, ήτοι ότι:

α.     Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, αντιστοιχούν σε υπαρκτό φυσικό πρόσωπο.
β.     Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι το ίδιο με αυτό που αιτήθηκε την εγγραφή του.
γ.     Το πρόσωπο, για το οποίο δημιουργήθηκε ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός, είναι πράγματι το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία έχουν υποβληθεί, και αντιστοιχούν σε υπαρκτό φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτήθηκε την εγγραφή του.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, δέον να ολοκληρωθεί η συλλογή των απαραίτητων στοιχειών και εγγράφων τεκμηρίωσης για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του νέου Παίκτη. Μέχρι την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας ο Λογαριασμός έχει προσωρινό χαρακτήρα.

Για όσο χρονικό διάστημα ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός έχει τεθεί σε κατάσταση «Προσωρινός», ο Παίκτης:

α.     Δεν επιτρέπεται να καταθέσει ποσά που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το ισχύον για την περίπτωση αυτή όριο που προβλέπεται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, ήτοι να υπερβαίνει το ποσό των 800,00 ευρώ. . Επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη σε στοιχήματα επί γεγονότων τα οποία προγραμματίζεται να λάβουν χώρα έως τη λήξη της 30ης ημέρας από την ημέρα δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού σε διαδικτυακά παίγνια που διενεργούνται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος και ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός του Παίκτη πιστώνεται με τα κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του. Στοιχήματα επί γεγονότων που αναβλήθηκαν για μετά την λήξη της 30ης ημέρας δημιουργίας του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού, διευθετούνται με απόδοση τη μονάδα.
β.     Ο Παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε αναλήψεις ποσών (καταθέσεων και κερδών) που έχουν πιστωθεί στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
γ.     Εφόσον ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός δεν οριστικοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προθεσμίας των 30 ημερών, η NetBet.gr θα θέσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη (ΗΛΠ) σε κατάσταση «Φραγής» τάσσοντας προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία «Φραγής» προκειμένου ο Παίκτης να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς του και για όσο διάστημα ο ΗΛΠ παραμένει σε κατάσταση Φραγής, δεν θα επιτρέπει τη Συμμετοχή του Παίκτη καθώς και οποιαδήποτε πράξη Μεταφοράς Χρημάτων από και προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη. Εφόσον ο Παίκτης προσκομίσει τα στοιχεία που έχει ζητήσει η Νetbet.gr, η Νetbet.gr θα ενεργοποιήσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό. Εάν ωστόσο η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον Παίκτη εξακολουθούν να μην είναι επαρκή, η Νetbet.gr θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη εκκαθαρίζοντας τις συναλλαγές της με τον Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη, ο τελευταίος υποχρεούται να παρέχει στην NetBet.gr ευκρινές αντίγραφο εγκύρου και εν ισχύ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου ταυτοποίησης και κάθε άλλο πρόσθετο-συμπληρωματικό έγγραφο που τυχόν ζητήσει η ΝetΒet.gr στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής, σύμφωνα με τη διαδικασία που υποδεικνύει η NetBet.gr στον Ιστότοπο.

6.2.      Ανενεργός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

6.2.1.      Στην περίπτωση διαρκούς απουσίας Συμμετοχής του Παίκτη για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη θα τεθεί σε κατάσταση «Ανενεργός». Τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την επικείμενη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης θα ενημερωθεί από την ΝetΒet.gr ότι ο Λογαριασμός του πρόκειται να τεθεί στην κατάσταση αυτή καθώς και για τα κατωτέρω:

6.2.2.      Ότι για όσο διάστημα ο Λογαριασμός έχει τεθεί στην κατάσταση «Ανενεργός»:

α.     Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια.
β.     H ΝetΒet.gr επιβάλει τέλος διατήρησης ύψους πέντε (5) ευρώ μηνιαίως σε Λογαριασμό Παίκτη που έχει χαρακτηριστεί «Ανενεργός». Το τέλος θα χρεώνεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, για το διάστημα που ο ΗΛΠ παραμένει ανενεργός, και θα αφαιρείται από το υπόλοιπο του ΗΛΠ. Εφόσον ο Παίκτης ενεργοποιήσει τον ΗΛΠ πριν την αφαίρεση του τέλους διατήρησης, αυτό δεν θα χρεωθεί.
γ.     Ο Παίκτης θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση στη διαχείριση του λογαριασμού του και στο σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αφορούν σε αυτόν, καθώς και στις Υπηρεσίες που παρέχει η ΝetΒet.gr εξαιρουμένων των Συμμετοχών.

6.2.3.      Εάν παρέλθει χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός», κατά το οποίο ο Λογαριασμός δεν ενεργοποιήθηκε είτε, παρότι ενεργοποιήθηκε, δεν υπήρξαν Συμμετοχές, η ΝetΒet.gr θα κλείσει τον Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση.

6.2.4.      Εφόσον ο Παίκτης πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία Συμμετοχή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα αρθεί η κατάσταση του Λογαριασμού από τη θέση «Ανενεργός».

6.2.5.      Μετά τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη στην κατάσταση «Ανενεργός», ο Παίκτης δύναται επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και να αιτηθεί:

α.     Το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και τον τερματισμό της συμβατικής σχέσης αποσύροντας τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού του, μετά την παρακράτηση τυχόν τελών διατήρησης που έχουν επιβληθεί.
β.     Την ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη και την επαναφορά της δυνατότητας διενέργειας Συμμετοχών. Ο Παίκτης ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή, ότι η ΝetΒet.gr υποχρεούται, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική που εφαρμόζει και τα εργαλεία που διαθέτει, να προβεί σε εκτίμηση περί του εάν η επαναφορά του Λογαριασμού στην προηγούμενη κατάσταση προϋποθέτει την επανάληψη της διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του Παίκτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.3.      Φραγή Ηλεκτρονικού Λογαριασμού

6.3.1.      H NetBet.gr θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής», ενημερώνοντας σχετικά τον Παίκτη:

 • Στην περίπτωση προσωρινής αποχής ή προσωρινού αποκλεισμού του από τα Παίγνια.
 • Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.
 • Κατά την κρίση της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον, από τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή, προκύπτει η ανάγκη «Φραγής» του Λογαριασμού για λόγους διασφάλισης της ακεραιότητας διεξαγωγής ων Παιγνίων και την τήρηση της δημόσιας τάξης.
 • Κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΝetΒet.gr, εφόσον, με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την εταιρική πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει, διαπιστώνει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές. Στην περίπτωση αυτή ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.
 • Σε περίπτωση παροχής δεδομένων από τον Παίκτη, τα οποία δεν αντιστοιχούν στην ταυτότητά του.
 • Σε περίπτωση που απειλείται η ακεραιότητα διεξαγωγής των Παιγνίων.
 • Για την επίτευξη των σκοπών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
 • Εάν η NetBet.gr βάσει αντικειμενικών και έγκυρων δεδομένων ανακαλύψει ή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι ο Παίκτης παραβιάζει, ή επιχειρεί να παραβιάσει ή να χειραγωγήσει τα μέτρα ασφάλειας της NetBet.gr κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε προϊόν με τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με τις Υπηρεσίες, στρατηγική στοιχημάτων Martingale ή λογισμικό που, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η NetBet.gr, περιλαμβάνει τεχνητή νοημοσύνη.
 • Εάν η NetBet.gr βάσει αντικειμενικής και τεκμηριωμένης αξιολόγησης της Παικτικής Δραστηριότητας ανακαλύψει ή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι ο Παίκτης συμμετέχει σε καταδολιευτικές ενέργειες (cheating), συμπαιγνίες (collusion), συνεργατικό παιχνίδι (team play), ή χειραγώγηση παγνίων (game manipulation).
 • Δεν επιτρέπεται ο Παίκτης να εμπλακεί, έμμεσα ή άμεσα, σε ενέργειες απάτης, νοθείας, «στησίματος» αγώνων ή άλλου παράνομου χαρακτήρα.
 • Εάν η NetBet.gr βάσει αντικειμενικών και έγκυρων δεδομένων ανακαλύψει ή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι ο Παίκτης δεν παίζει το Παίγνιο με κανονικό τρόπο, δηλαδή για παράδειγμα αν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ο Παίκτης χάνει σκόπιμα μια παρτίδα πόκερ (poker hand) προκειμένου να μεταφέρει εκουσίως μάρκες (chips) σε έναν άλλο Παίκτη (γνωστό και ως «chip dumping») ή ότι σκοπίμως ο Παίκτης αποφεύγει να παίζει κανονικά, ποντάροντας όλες τις μάρκες του στο παιχνίδι (γνωστό και ως «going all-in») ή χειραγωγεί το παιχνίδι με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να τερματιστεί το παιχνίδι γρήγορα ή πρώιμα (γνωστό και ως «flipping»).
 • Εάν διαπιστωθεί, βάσει αντικειμενικών, βάσιμων και με επαρκή αιτιολόγηση στοιχείων, ότι ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη χρησιμοποιείται από τρίτο πρόσωπο ή ότι ο Παίκτης χρησιμοποιεί Ηλεκτρονικό Λογαριασμό τρίτου προσώπου ή όταν η NetBet.gr ανακαλύψει ή έχει βάσιμες ενδείξεις ότι η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη έχει παραβιαστεί
 • Αν η NetBet.gr έχει λάβει μια ειδοποίηση «charge back» ή /και «return» από ένα μηχανισμό καταθέσεων που χρησιμοποιείται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό σας.
 • Σε περίπτωση απρεπούς ή ανάρμοστης συμπεριφοράς του Παίκτη προς την Εταιρεία ή άλλους Παίκτες.

6.3.2.      Καθ’ όλο το διάστημα που ο Ηλεκτρονικός Λογαριασμός Παίκτη έχει τεθεί σε κατάσταση «Φραγής»,

α.     Δεν επιτρέπεται η Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια και η κατάθεση ποσών (deposit) στον Ηλεκτρονικό του Λογαριασμό σε κατάσταση «Φραγής».
β.     Η ΝetΒet.gr δεν επιβάλλει τέλη σε Ηλεκτρονικούς Λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε κατάσταση «Φραγής»..
γ.     Η «Φραγή» αίρεται όταν εκλείψουν οι λόγοι της επιβολής της.
δ.     Εφόσον η «Φραγή» δεν έχει αρθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που επιβλήθηκε, η ΝetΒet.gr θα κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό και θα τερματίσει τη συμβατική σχέση με τον Παίκτη..
ε.     Στην περίπτωση που κατά την επιβολή της «Φραγής» υφίστανται Συμμετοχές που δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, διευθετούνται με απόδοση τη μονάδα, τηρουμένων των κείμενων διατάξεων και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.4.      Κλειστός Ηλεκτρονικός Λογαριασμός

6.4.1.      Η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να κλείσει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη:

 • Αμέσως, κατόπιν της υποβολής αίτησης του Παίκτη για το Κλείσιμο του Λογαριασμού του.
 • Με την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από τη θέση του Προσωρινού Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού σε κατάσταση «Φραγής» και εφόσον δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία της πιστοποίησης και ταυτοποίησης του Παίκτη όπως ανωτέρω προβλέπεται.
 • Αμέσως με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τα Παίγνια.
 • Εφόσον διαπιστώσει ή έχει βάσιμες, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.
 • Εφόσον συμπληρωθούν δώδεκα (12) μήνες από τη θέση του Λογαριασμού στην κατάσταση «Ανενεργός».
 • Εφόσον συμπληρωθούν είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από τη θέση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής».
 • Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις των όρων 4.1 και 4.2 στο πρόσωπο του Παίκτη για τη δημιουργία ΗΛΠ.
 • Εφόσον με βάση τα στοιχεία, την ανάλυση κινδύνου, την πολιτική και τα εργαλεία που εφαρμόζει η NetBet.gr διαπιστώσει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις συναλλαγές.
 • Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, η NetBet.gr γνωρίζει ή έχει σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι τα χρηματικά ποσά που βρίσκονται στον ΗΛΠ, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν ή σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, εφαρμόζει τα σχετικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) και στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

6.4.2.      Κατόπιν κλεισίματος του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη., δεν επιτρέπεται η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη. Κατ΄ εξαίρεση αυτό δεν ισχύει σε περίπτωση κλεισίματος Προσωρινού Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ταυτοποίησης του Παίκτη όπως ανωτέρω προβλέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται, αιτιολογημένες και ισχυρές ενδείξεις ότι μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον Παίκτη για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού είναι αναληθείς ή ανακριβείς.

6.4.3.      Με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη τερματίζεται η συμβατική σχέση μεταξύ της NetBet.gr και του Παίκτη και όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και Συμμετοχών που έχουν διενεργηθεί με χρήση του Λογαριασμού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή δεδομένο τηρείται από την NetBet.gr επ’ αφορμή και σε εκτέλεση των υποχρεώσεων των μερών στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης, τηρούνται από την NetBet.gr με τη μορφή, τον τρόπο και για τον χρόνο που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3265) και τις κείμενες διατάξεις.

6.4.4.      Εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο, η NetBet.gr θα το καταβάλλει στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί από τον Παίκτη το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά το κλείσιμο του ΗΛΠ, τηρουμένων πάντα των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, αφού προηγουμένως παρακρατήσει τα τυχόν έξοδα, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις ή/και κόστη, στα οποία έχει υποβληθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα τα έχει γνωστοποιήσει εκ των προτέρων στον Παίκτη.

6.4.5.      Σε περίπτωση που κατά το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη o Λογαριασμός τελεί σε κατάσταση «Προσωρινός», δεν καταβάλλονται στον Παίκτη τυχόν κέρδη και η NetBet.gr θα προβεί σε εκκαθάριση του πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.


7. Όρια και περιορισμοί της Παικτικής Δραστηριότητας

7.1.      Ο Παίκτης κατά την έναρξη της πρώτης Παικτικής Συνεδρίας, υποχρεούται σύμφωνα με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να ορίζει για ορισμένο χρόνο, υποχρεωτικά, τα παρακάτω όρια:

α.     χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό κατάθεσης (deposit limit),
β.     χρηματικό όριο, ως προς το μέγιστο ποσό απώλειας (loss limit) όπου προσμετρώνται και οι Συμμετοχές η διακύβευση των οποίων έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου που έχει τεθεί, και
γ.     χρονικό όριο, ως προς τον μέγιστο χρόνο Συμμετοχής (time limit) στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια και στο Στοίχημα επί εικονικών γεγονότων (virtual events) το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Τα όρια αυτά ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας ή εβδομάδας από Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα ως άνω παίγνια.

Τα όρια αυτά ορίζονται σε επίπεδο ημέρας, από ώρα 00:00:00 έως ώρα 23:59:59 της αυτής ημερολογιακής ημέρας ή εβδομάδας από ημέρα Κυριακή έως και ημέρα Σάββατο, ή μήνα από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα. Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Ο χρόνος παραμονής στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) του Κατόχου χωρίς να υπάρχει ενεργής συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κλπ) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

7.2.      Ο Παίκτης οφείλει να θέσει τα όρια, με γνώμονα μία συνετή παικτική συμπεριφορά που είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του και έχοντας συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγεται η ενασχόλησή του με τα Παίγνια.

7.3.      Ο Παίκτης δύναται να τροποποιεί τα παραπάνω όρια, αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο τέθηκαν, με την εξαίρεση της τροποποίησης των υφιστάμενων ορίων προς το αυστηρότερο, με άμεση εφαρμογή.

7.4.      Ο Παίκτης θα ειδοποιείται με ενημερωτικό μήνυμα της NetBet.gr μόλις υπερβεί ποσοστό 80% του κατά περίπτωση ορίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.

7.5.      Στην περίπτωση διακοπής της Συμμετοχής λόγω συμπλήρωσης του μέγιστου χρονικού ορίου Συμμετοχής (time limit), ο Παίκτης δεν επιτρέπεται να Συμμετέχει στα Παίγνια για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τον χρόνο λήξης ισχύος του ορίου.

7.6.      Στην περίπτωση που με την επικείμενη Συμμετοχή του, ο Παίκτης θα υπερβεί το όριο του μέγιστου ποσού απώλειας (loss limit), επιτρέπεται να συνεχίσει τη Συμμετοχή του υπό την προϋπόθεση ότι, με την τοποθέτηση στην οποία θα προβεί, δεν θα υπερβεί το μέγιστο όριο απώλειας (loss limit) που έχει θέσει.

7.7.      Ως χρόνος Συμμετοχής προσμετράται αυτός της ενεργού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια, συμπεριλαμβανομένων των εικονικών γεγονότων (virtual events), το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Ο χρόνος παραμονής στον Ιστότοπο ή / και σύνδεσης στο ειδικό λογισμικό (client software) της NetBet.gr χωρίς να υπάρχει ενεργής συμμετοχή στα Παίγνια (λ.χ. τοποθέτηση στοιχήματος, «ποντάρισμα» κ.λπ.) δεν προσμετράται για τον υπολογισμό συμπλήρωσης του ορίου του μέγιστου χρόνου Συμμετοχής.

7.8.      Το όριο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών είναι η μέγιστη χρονική διάρκεια της Παικτικής Συνεδρίας αρχόμενη από τη στιγμή που ο Παίκτης εισέρχεται στον Ιστότοπο ή στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software) της NetBet.gr με τη χρήση των στοιχείων εγγραφής (log in) και ο χρόνος υπολογίζεται ανεξαρτήτως εάν ο Παίκτης συμμετέχει στα Παίγνια ή απλώς περιηγείται στον Ιστότοπο ή παραμένει συνδεδεμένος στο λογισμικό διεξαγωγής παιγνίων (client software).

7.9.      Η NetBet.gr δύναται να ορίζει επιμέρους όρια ποσού Συμμετοχής και μέγιστου ποσού κέρδους ανά Στοίχημα/Παίγνιο τα οποία εξειδικεύονται στον Οδηγό Παιγνίων, μέχρι του ύψους που προβλέπεται στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις με αριθμό 5664 ΕΞ 2022/27.4.2022 και 67663 ΕΞ 2022/18.05.2022 όμοιες, τα οποία έχουν ως εξής:

7.9.1.      Το όριο των είκοσι (20) ευρώ του μέγιστου ποσού Συμμετοχής στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG). To όριο αυτό εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και βάση υπολογισμού του είναι η ελάχιστη μονάδα Συμμετοχής («μίζα», «denomination»).

7.9.2.      Το όριο των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) ευρώ, αποτελεί το μέγιστο χρηματικό ποσού κέρδους στα Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια το αποτέλεσμα των οποίων εξάγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών. Το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται ανά Κύκλο Παιγνίου (Game Cycle) και για τον υπολογισμό του συναθροίζονται όλες οι πρόσθετες επιβραβεύσεις του Παιγνίου που επιτρέπεται να παρέχονται (π.χ. Bonus rounds), εξαιρουμένης τυχόν απονομής Λειτουργίας Jackpot.

7.9.3.      Το όριο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ως το μέγιστο ποσό επιβράβευσης που δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot. Το συγκεκριμένο όριο δεν εφαρμόζεται για τα έπαθλα σε Παίγνια πόκερ ή/και παραλλαγές αυτών που διεξάγονται με τη μορφή διοργανώσεων (poker tournaments).

7.9.4.      Το όριο του μέγιστου χρηματικού ποσού κέρδους ανά Στοίχημα, δεν δύναται να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Στην περίπτωση Συμμετοχής πολλαπλής επιλογής Στοιχηματικών γεγονότων για τα οποία συντρέχουν διαφορετικά επιμέρους όρια, σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης, το παραπάνω όριο ισούται με το άθροισμα των μέγιστων επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από την NetBet.gr σε επίπεδο αθλήματος ή/και διοργάνωσης.

7.10.      Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας που εφαρμόζει (loyalty programs), σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο Παίκτης που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.

7.11.      Η NetBet.gr δικαιούται και υποχρεούται να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), στο πλαίσιο εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά.

7.12.      Η NetBet.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει μονομερώς την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (καταθέσεις/αναλήψεις), εφόσον κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος διενέργειας παράνομων πράξεων, με βάση παράγοντες, όπως το ύψος οικονομικής διακινδύνευσης, το είδος του τυχερού παιγνίου, η συχνότητα των Συμμετοχών, η συχνότητα και τα ποσά ανάληψης του Παίκτη από τον Λογαριασμό του, το ύψος της προσδοκώμενης απόδοσης, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του προσώπου (όπως για παράδειγμα επάγγελμα, οικονομική επιφάνεια, παικτική συμπεριφορά, φήμη, παρελθόν, στοιχεία και πληροφορίες βάσει των οποίων πιθανολογείται βασίμως η επιρροή του Παίκτη ή συγγενικών του προσώπων ή των προσώπων που σχετίζονται στενά με αυτόν στη διαμόρφωση του αποτελέσματος ήδη προσφερόμενων αγορών, σχέση του Παίκτη με άλλους Κατόχους Αδειών), η ισχυρή πιθανολόγηση δημιουργίας αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών, πληροφορίες και στοιχεία για τη βάσιμη αμφισβήτηση του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς κ.ά..

7.13.      Η NetBet.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει την Παικτική Δραστηριότητα (Συμμετοχές, απόδοση κερδών) ή/και τις συναλλαγές (αναλήψεις) κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων επιβράβευσης/πιστότητας (loyalty programs) που παρέχει, σύμφωνα με τους κανόνες των προγραμμάτων αυτών και υπό την προϋπόθεση ότι ο συμμετέχων Παίκτης έχει λάβει πλήρη γνώση των κανόνων και έχει συναινέσει εκ των προτέρων για την εφαρμογή τους.


8. Πολιτική Επιβραβεύσεων - Προγράμματα Πιστότητας

8.1.      H NetBet.gr δύναται να επιβραβεύει τους Παίκτες εφαρμόζοντας προγράμματα επιβράβευσης (bonus)/ πιστότητας, οι όροι και προϋποθέσεις των οποίων διαμορφώνονται και προωθούνται, τηρουμένων των διατάξεων της απόφασης με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020. Οι όροι και προϋποθέσεις κάθε προγράμματος καθορίζονται από τη NetBet.gr κατά τη απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, είναι μη διαπραγματεύσιμοι και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο προς όλους τους Παίκτες που πληρούν τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα ή σε τυχόν επιμέρους τμήματα αυτού.

8.2.      Η NetBet.gr δύναται να προβεί οποτεδήποτε στην κατάργηση ή τροποποίηση οποιουδήποτε προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

8.3.      H NetBet.gr δεν μεταβάλει με μεταγενέστερους κανόνες την επιβράβευση ενός Παίκτη που έχει ήδη χορηγηθεί, ωστόσο δύναται να μεταβάλει ή να ανακαλέσει την επιβράβευση που έχει ήδη χορηγηθεί, εάν αποδεικνύεται ότι ο Παίκτης έλαβε την επιβράβευση αυτή εκ παραδρομής ή με δόλιο τρόπο γνωρίζοντας ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ή πιθανολογείται σοβαρά ότι η επιβράβευση χορηγήθηκε με βάση συναλλαγές ή/και Συμμετοχές ή / και πρακτικές που διενεργήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, της με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφασης και του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

8.4.      Ο Παίκτης δεν δικαιούται να προβεί σε ανάληψη κερδών που απορρέουν από bonus εάν δεν έχει ολοκληρώσει το Playthrough για όλα τα bonus που έλαβε. Κάθε αίτημα για την ανάληψη χρημάτων που συνδέονται με bonus για το οποίο το Playthrough δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει ως συνέπεια την ακύρωση του bonus και των οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από το αυτό.

8.5.      Ο Παίκτης δύναται να προβεί σε ανάληψη μόνο των κερδών του σύμφωνα μετά τα όσα διαλαμβάνονται στην παρούσα. Στα κέρδη δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία του οποιουδήποτε bonus που έλαβε ο Παίκτης, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα πιστότητας της ΝΕΤΒΕΤ.gr.

8.6.      Εκκρεμή προγράμματα επιβράβευσης δύνανται να ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον o Παίκτης έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις Playthrough για το τρέχον bonus. Ο Παίκτης δεν μπορεί να προβεί σε ενεργοποιήσει άλλου προγράμματος σε περίπτωση που έχει πιστωθεί bonus και είναι σε εξέλιξη στον Λογαριασμό του . Σε περίπτωση που ο Παίκτης προβεί σε ανάληψη από τον ΗΛΠ (συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής κατάθεσης) προτού ολοκληρωθεί το Playthrough και/ή δεν συμμορφωθεί πλήρως με όλους τους όρους του προγράμματος πιστότητας/επιβράβευσης, η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει τα οποιαδήποτε bonus στον ΗΛΠ του Παίκτη, συμπεριλαμβανομένων και των οποιωνδήποτε τυχόν κερδών έχουν προκύψει από την χρήση του εν λόγω bonus.

8.7.      Επί παράβασης οποιουδήποτε όρου του προγράμματος επιβράβευσης, κατάχρησης προγράμματος επιβράβευσης ή επί εύλογων υπονοιών ότι σειρά στοιχημάτων του Παίκτη ή ομάδας Παικτών οδηγούν σε εγγυημένα κέρδη εξαιτίας ενός bonus, δωρεάν στοιχημάτων ή άλλης διαφημιστικής προώθησης, η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει το σχετικό bonus, και κατά την κρίση της, να διευθετήσει τα στοιχήματα στις ορθές αποδόσεις, να ακυρώσει δωρεάν στοιχήματα ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα έχει καλυφθεί εν μέρει ή εν συνόλω από bonus.. Κατάχρηση προγράμματος επιβράβευσης συντελείται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όταν:

α.     Παραβιασθούν οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος επιβράβευσης.
β.     Δημιουργηθούν πολλαπλοί ΗΛΠ με σκοπό την χορήγηση πολλαπλών bonus.

8.8.      Η NETBET.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να χαρακτηρίζει έναν Παίκτη «Κυνηγό Bonus» εάν κρίνει με βάσιμα στοιχεία ότι ο Παίκτης έχει καταχραστεί τα προγράμματα επιβράβευσης της NETBET.gr (συμπεριλαμβανομένων και αυτών των συνεργατών της NETBET.gr), συμπεριλαμβανομένων, και όχι περιοριστικά, των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Ο Παίκτης χρησιμοποιεί αποκλειστικά κουπόνια bonus από τον ΗΛΠ για Συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια.
 • Το ποσό που προκύπτει από τα προγράμματα επιβράβευσης υπερβαίνει τις συνολικές καταθέσεις του Παίκτη.
 • Ο Παίκτης παίζει ή επιχειρεί να παίξει με περισσότερο του ενός bonus ανά 24ώρο.
 • Ο Παίκτης στοιχηματίζει ποσό διακοσίων (200) ευρώ ή περισσότερο από κουπόνι bonus χωρίς να έχει προβεί σε καταθέσεις στον ΗΛΠ.
 • Ο Παίκτης συμμετέχει στα παίγνια αποκλειστικά με τη χρήση bonus, ενώ προβαίνει σε ανάληψη από τον Λογαριασμό Παίκτη όλων των ελάχιστων καταθέσεων που του παρείχαν πρόσβαση στις προωθήσεις.
 • Ο Παίκτης, κατ’ επανάληψη, προβαίνει σε χρήση προωθητικών ενεργειών.

8.9.      Σε περίπτωση που η NetBet.gr χαρακτηρίσει Παίκτη ως «Κυνηγό bonus», ο Παίκτης δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα προγράμματα επιβράβευσης.


9. Λειτουργία Jackpot

9.1.      H NetBet.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει Λειτουργία Jackpot η οποία ρυθμίζεται από τον Κατασκευαστή των Παιγνίων ή από την ίδια την ΝetΒet.gr, σε επίπεδο Παιγνίου είτε σε επίπεδο διασύνδεσης Παιγνίων είτε σε επίπεδο συστήματος είτε σε οιονδήποτε συνδυασμό εκ των παραπάνω.

9.2.      Το μέγιστο όριο επιβράβευσης που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δύναται να αποδοθεί από μία Λειτουργία Jackpot, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και τυχόν υπερβάλλον του ως άνω ορίου, ποσό, που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot.

9.3.      Σε κάθε περίπτωση μείωσης του ποσού που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών ή κατάργησης Λειτουργίας Jackpot, το ποσό της απομείωσης ή το ποσό που έχει συγκεντρωθεί με βάση τη Συμμετοχή των Παικτών κατά τη στιγμή της κατάργησης, μεταφέρεται υποχρεωτικά σε άλλη Λειτουργία Jackpot, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία μείωσης ή κατάργησης.

α.     Η NetBet.gr υποχρεούται να ενημερώνει τον Παίκτη που κερδίζει σχετικά με την απόδοση ενός βραβείου μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot διαρκώς και μέχρι το τέλος του εν εξελίξει Παιγνίου.
β.     Η πληροφορία για την απόδοση ενός βραβείου Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που συμμετέχουν στη Λειτουργία αυτή κατά τη στιγμή της νίκης με τρόπο κατανοητό και ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.
γ.     Η πληροφορία για το ύψος του ποσού της Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την απόδοση του βραβείου, παρέχεται σε όλους τους Παίκτες που κατά τη στιγμή αυτή συμμετέχουν στη Λειτουργία Jackpot, ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιεί ο κάθε Παίκτης για την πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του.
δ.     Σε περιπτώσεις όπου μία Προοδευτική Λειτουργία Jackpot θα πρέπει να τερματιστεί (π.χ. δυσλειτουργία, απώλεια της συνδεσιμότητας, απροσδόκητος τερματισμός), η NetBet.gr θα παρέχει σαφή ένδειξη στους Παίκτες ότι η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot δεν λειτουργεί λόγω επικείμενου τερματισμού και δεν επιτρέπεται να κερδηθεί.
ε.     Η εκ νέου ενεργοποίηση μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot από κατάσταση διακοπής θα υλοποιηθεί από τη NetBet.gr με τις ακριβώς ίδιες παραμέτρους, όπως ακριβώς ήταν πριν τη διακοπή.
στ.     Εάν η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot λειτουργεί σε συνδυασμό με ένα άλλο Παίγνιο (π.χ. βασικό Παίγνιο - base game) και η απαίτηση επιστροφής στον Παίκτη πραγματοποιείται μόνο όταν περιλαμβάνονται συνεισφορές Προοδευτικού Jackpot, το άλλο Παίγνιο παρέχεται μόνο όταν το Προοδευτικό Jackpot είναι διαθέσιμο.
ζ.      Με τον Οδηγό Παιγνίου ο Παίκτης ενημερώνεται σχετικά με τις Λειτουργίες Jackpot και στην περίπτωση Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot (Progressive Jackpot), τουλάχιστον σχετικά με:

 • Τα μέγιστα βραβεία ή/και προθεσμίες χρόνου που μπορεί να υπάρχουν για Προοδευτικές Λειτουργίες Jackpot.
 • Τον τρόπο με τον οποίο η Προοδευτική Λειτουργία Jackpot χρηματοδοτείται και καθορίζεται.
 • Το εάν υπάρχει ελάχιστο ποσό Συμμετοχής, προκειμένου ένας Παίκτης να κερδίσει ένα βραβείο μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot.
 • Τους κανόνες που ισχύουν για τις ταυτόχρονες νίκες και τις πληρωμές, στην περίπτωση που επισυμβούν πολλαπλές νίκες μιας Προοδευτικής Λειτουργίας Jackpot περίπου την ίδια χρονική στιγμή και δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς ποιο Jackpot συνέβη πρώτο.

10. Υπεύθυνο Παιχνίδι

10.1.      Η NetBet.gr υιοθετεί και εφαρμόζει τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, βάσει μίας συνεπούς και συνεκτικής στρατηγικής που έχει καταρτίσει, με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στους Παίκτες από τη Συμμετοχή τους στα Παίγνια, θέλοντας να διασφαλίσει ότι οι Παίκτες της γνωρίζουν ότι η μη υπεύθυνη από μέρους τους συμμετοχή στα Τυχερά Παίγνια, ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

10.2.      Η NetBet.gr ασκεί κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζει ότι η διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων είναι αξιόπιστη και ασφαλής, σύμφωνη με τους κανόνες δημόσιας τάξης, το δημόσιο συμφέρον και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς επίσης ότι, κατά τη διεξαγωγή των Παιγνίων, αποκλείονται τα άτομα ηλικίας κάτω των 21 ετών, προστατεύονται οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δεν τίθενται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, η ασφάλεια, η νομιμότητα και η διαφάνεια των συναλλαγών.

10.3.      H NetBet.gr παρακολουθεί και ενημερώνεται σε διαρκή βάση για τις εξελίξεις αναφορικά με τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και το προβληματικό παιχνίδι και αξιοποιεί τα ευρήματα της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο αυτό.

10.4.      Στον Ιστότοπο αναρτάται η Πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού, στην οποία ο Παίκτης δύναται να βρει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το από ποια ηλικία επιτρέπεται κάποιος να Συμμετέχει στα Παίγνια, πώς πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις Συμμετοχής, ποιες είναι οι Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, τι συνιστά προβληματική παικτική συμπεριφορά, ποιες είναι επιβλαβείς συνέπειες και ο κίνδυνος που επιφέρει η υπερβολική έκθεση στα Παίγνια, ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, χωρίς χρέωση, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης κ.α..

10.5.      H NetBet.gr αξιολογεί την Παικτική Δραστηριότητα του Παίκτη για τον εντοπισμό και τη διαβάθμιση του κινδύνου εξέλιξης αυτής σε προβληματική παικτική συμπεριφορά, και σε καταφατική περίπτωση:

α.     Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες να Συμμετέχουν στα Παίγνια σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
β.     Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν ενδείξεις προβληματικής παικτικής συμπεριφοράς, να κάνουν τακτικά διαλείμματα από το Παίγνιο (cooling − off) ή να προβούν σε προσωρινή αποχή από τη Συμμετοχή στα Παίγνια για είκοσι τέσσερις (24) ώρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.
γ.     Προτρέπει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά να προβούν στον προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση.
δ.     Ενημερώνει ότι διαθέτει στους Παίκτες και σε κάθε ενδιαφερόμενο εργαλεία (τεστ) αυτοαξιολόγησης, σχετικά με την στάση τους απέναντι στα Παίγνια και τους προτρέπει να αξιολογήσουν τη στάση αυτή, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι:

 • Το τεστ είναι ανώνυμο και προσβάσιμο σε όλους και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε χωρίς να απαιτείται εγγραφή (sign up) ή είσοδος (log in) στον Ιστότοπο.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διενεργήσει το τεστ οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές το επιθυμεί.
 • Το τεστ διενεργείται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και η επεξεργασία των απαντήσεων που δίδονται στον ενδιαφερόμενο είναι η απολύτως απαραίτητη για την παραγωγή των αποτελεσμάτων, τα οποία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο άτομο που διενεργεί την αυτοαξιολόγηση και δεν συλλέγονται, αποθηκεύονται, διατίθενται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται στα πληροφορικά συστήματα της NetBet.gr.
 • Επιτρέπει άπαξ στον ενδιαφερόμενο την τοπική αποθήκευση των αποτελεσμάτων του τεστ στη συσκευή του, με σήμανση της ημερομηνίας και ώρας που παρήχθησαν.
 • Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, το τεστ δεν έχει ολοκληρωθεί, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία από την αρχή.

10.6.      Η NetBet.gr συμβουλεύει με διακριτικότητα και εχεμύθεια τους Παίκτες που παρουσιάζουν προβληματική παικτική συμπεριφορά, να αναζητήσουν βοήθεια απευθυνόμενοι σε ειδικές δομές και κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και απεξάρτησης.

10.7.      Η NetBet.gr αποκλείει τον Παίκτη από Συμμετοχές και κλείνει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, βάσει δικαστικής απόφασης ή αίτησης του δικαστικού συμπαραστάτη του Παίκτη.

10.8.      Η NetBet.gr δικαιούται να προβεί, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του Παίκτη, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και, παρά τις επανειλημμένες προτροπές της, ο Παίκτης δεν έχει προβεί στον αποκλεισμό του.

10.9.      Ο Παίκτης συναινεί στην αξιολόγηση της Παικτικής του Δραστηριότητας από την Νetbet.gr με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ενημερώνεται δε και κατανοεί ότι οι σχετικές υποχρεώσεις της NetBet.gr επιβάλλονται από τις κείμενες διατάξεις και έχουν ως στόχο την προστασία τόσο του ίδιου όσο και του κοινωνικού συνόλου.

10.10.      Η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να περιορίσει το ύψος των στοιχημάτων που δύναται να τοποθετήσει ο Παίκτης αυστηρότερα από τα όρια που ο ίδιος έχει θέσει, για την πρόληψη εθισμού του στα Τυχερά Παίγνια.


11. Αποκλεισμός Παικτών

11.1.      Η NetBet.gr παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα να προβαίνει, μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού του, στην προσωρινή αποχή ή στον προσωρινό ή στον αόριστης διάρκειας αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια

11.2.      Η αίτηση του Παίκτη να τεθεί σε μία από τις ανωτέρω καταστάσεις υποβάλλεται μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη.

11.3.      Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινή αποχή η NetBet.gr θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

11.4.      Με την υποβολή αιτήματος για προσωρινό αποκλεισμό η NetBet.gr θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Φραγής» και διατηρεί τον Λογαριασμό στην κατάσταση αυτή για τουλάχιστον έναν (1) μήνα.

11.5.      Με την υποβολή αιτήματος για αποκλεισμό αόριστης διάρκειας, η NetBet.gr θέτει τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη σε κατάσταση «Κλειστός» και τερματίζει τη συμβατική σχέση και η εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται ανωτέρω για το Κλείσιμο ΗΛΠ.

11.6.      Η εκ νέου δημιουργία Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν αίτησης του Παίκτη και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, εφόσον παρέλθει τουλάχιστον ένα (1) έτος από την έναρξη του αποκλεισμού και συναφθεί νέα Σύμβαση.

11.7.      Σε περίπτωση προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού, ο Παίκτης, με την αποδοχή των όρων της Σύμβασης, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η NetBet.gr καθώς και στο μητρώο αποκλεισμένων προσώπων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

11.8.      Η εγγραφή του Παίκτη στο μητρώο αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη Συμμετοχή στα Παίγνια όλων των Κατόχων Άδειας και όχι μόνο της NetBet.gr.

11.9.      Η NetBet.gr δεν θα επιτρέψει καταθέσεις σε Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη πριν προβεί στη διασταύρωση των στοιχείων του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί ο Λογαριασμός, με τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Αποκλεισμένων που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.

11.10.      Η NetBet.gr δεν αποστέλλει σε Παίκτες που τελούν σε κατάσταση προσωρινής αποχής, προσωρινού ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμού, οποιοδήποτε υλικό εμπορικής επικοινωνίας για όσο διάστημα διαρκεί η εν λόγω κατάσταση.

11.11.      Η NetBet.gr δικαιούται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της, να θέσει τον Παίκτη σε προσωρινό ή αόριστης διάρκειας αποκλεισμό, εφόσον από τα στοιχεία της Παικτικής Δραστηριότητας, τις πληροφορίες που διαθέτει και τη σχετική πολιτική Υπεύθυνου Παιχνιδιού που εφαρμόζει, προκύπτει ότι ο Παίκτης παρουσιάζει προβληματική παικτική συμπεριφορά και παρά τις επανειλημμένες προτροπές της ΝetΒet.gr, ο Παίκτης δεν έχει προβεί ο ίδιος στον αποκλεισμό του.

11.12.      Η NetBet.gr υποχρεούται να προτρέπει και ενθαρρύνει τον Παίκτη να αναζητήσει βοήθεια και υποστήριξη από κέντρο απεξάρτησης που λειτουργεί στην Ελλάδα.


12. Μεταφορές Χρημάτων – Καταθέσεις-Αναλήψεις

12.1.      Οι πληρωμές ποσών Συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη Συμμετοχή, διενεργούνται υποχρεωτικά από και προς τη ΝetΒet.gr, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών που είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

12.2.      Καταθέσεις προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη γίνονται αποκλειστικά με τα αποδεκτά από την Νetbet.gr Μέσα Πληρωμής τα οποία ανήκουν στον Παίκτη. Ο Παίκτης πρέπει να είναι δικαιούχος του Μέσου Πληρωμής που χρησιμοποιεί για τις πληρωμές ποσών Συμμετοχής καθώς και για την λήψη των αναλήψεων που ζητά. Η Νetbet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αξιώσει από τον Παίκτη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί συνεπεία της εν γνώσει του Παίκτη χρήση Μέσου Πληρωμής του οποίου δεν είναι δικαιούχος Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Μέσο Πληρωμής δεν ανήκει στον Παίκτη, θα απαγορευθεί η χρήση του Μέσου, θα ακυρωθούν τα οποιαδήποτε κέρδη, το κεφάλαιο που έχει κατατεθεί επιστρέφεται στον δικαιούχο του μέσου πληρωμής και η Netbet.gr εξετάζει εάν συντρέχει λόγος αναφοράς στην Αρχή Καταπολέμησης, ενώ ενδέχεται ο ΗΛΠ του Παίκτη να τεθεί σε κατάσταση «Φραγής». Η Νetbet.gr ενδέχεται να ζητήσει την αποστολή τεκμηρίωσης προς απόδειξη ότι ο Παίκτης είναι δικαιούχος του Μέσου Πληρωμής, όπως, ενδεικτικά, φωτογραφία του μέσου πληρωμής, φωτογραφία τύπου σέλφι, αντίγραφο τραπέζης κ.λπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

12.3.      Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη είναι άτοκες. Τυχόν ποσά που αφορούν bonus ή/και ακυρωθείσες αναλήψεις δεν λογίζονται ως καταθέσεις του Παίκτη.

12.4.      Για τη Συμμετοχή στα παίγνια της ΝetΒet.gr, ο Παίκτης πρέπει να πιστώσει τον ΗΛΠ με τη χρήση των Μέσων Πληρωμής που αναφέρονται στον Ιστότοπο (που δύναται να μεταβάλλονται). Η οποιαδήποτε πίστωση του ΗΛΠ θα διεξαχθεί μετά από τη λήψη της σχετικής έγκρισης του Μέσου Πληρωμής από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών.

12.5.      Ο Παίκτης δύναται να μεταβάλει τα Μέσα Πληρωμής που έχει δηλώσει. Στην περίπτωση που ο Παίκτης καταχωρίσει μη πλήρη ή εσφαλμένα στοιχεία Μέσων Πληρωμής, είναι πιθανόν ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών, να απορρίψει τις συναλλαγές του Παίκτη. Η NetBet.gr δεν φέρει ευθύνη για ακυρώσεις/απορρίψεις συναλλαγών που οφείλονται στην εσφαλμένη καταγραφή Μέσων Πληρωμών από τον Παίκτη ή την χρήση Μέσων Πληρωμών από τον Παίκτη των οποίων αυτός δεν είναι δικαιούχος.

12.6.      Ο Παίκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία της τραπεζικής του κάρτας από απώλεια ή κλοπή. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, ο Παίκτης οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της NetBet.gr, αμελλητί.

12.7.      Η NetBet.gr διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει ποσά από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό του Παίκτη που αντιστοιχούν σε τυχόν επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις ή/και προμήθειες, επιβαλλόμενα τέλη και εν γένει κόστη στα οποία έχει υποβληθεί, συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμής κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι αυτά έχουν καταστεί εκ των προτέρων γνωστά στον Παίκτη και δεν προσκρούουν στη με αριθμό 79835 ΕΞ 2020/24.7.2020 απόφαση και τις κείμενες διατάξεις.

12.8.      Η NetBet.gr, κατόπιν αίτησης του Παίκτη, οφείλει εντός ενός (1) μηνός να αποστείλει αναφορά κατάστασης του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού στην καταχωρισμένη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική του διεύθυνση και υποχρεούται να συμπεριλάβει στην αναφορά αυτή το σύνολο των Συμμετοχών και των οικονομικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά το διάστημα αναφοράς καθώς και επαρκείς πληροφορίες, ώστε ο Παίκτης να μπορεί να αντιπαραβάλει τα αιτούμενα στοιχεία με τα αντίστοιχα που ενδεχομένως τηρεί ο ίδιος.

12.9.      Ο Παίκτης δύναται να αιτηθεί ανάληψη οποιουδήποτε πιστωτικού υπολοίπου του Λογαριασμού του (πραγματικές καταθέσεις και κέρδη συμπεριλαμβανομένων κερδών που προκύπτουν από bonus οι όροι των οποίων έχουν εκπληρωθεί π.χ. Playthrough). Η NetBet.gr, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις, για αναλήψεις που υπερβαίνουν το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, υποχρεούται να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός πληρωμών που έχει δηλώσει ο Παίκτης για την πίστωση της ανάληψης ανήκει πραγματικά σε αυτόν.

12.10.      Στις αιτήσεις ανάληψης ποσού ίσου ή άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, η NetBet.gr επιβάλλει τέλος ενάμισι επί τοις εκατό (1,5%) επί του συνολικού ποσού της ανάληψης, έχοντας προηγουμένως ενημερώσει τον Παίκτη για το σχετικό τέλος.

12.11.      Ο Παίκτης κατά το διάστημα επεξεργασίας του αιτήματος ανάληψής που έχει υποβάλλει και μέχρι την έγκριση αυτού, δύναται να ακυρώσει το αίτημα απευθυνόμενος στο χωρίο «Ταμείο» του ΗΛΠ και επιλέγοντας την καρτέλα «Εκκρεμείς Αναλήψεις». Κατόπιν εμπρόθεσμης ακύρωσης της ανάληψης, το εν λόγω ποσό θα επανεμφανιστεί στο υπόλοιπο του ΗΛΠ.

12.12.      Η NetBet.gr έχει δικαίωμα να αρνηθεί και να ακυρώσει τη συναλλαγή, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση αυτής, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της οποιαδήποτε στοιχεία που αιτιολογούν βασίμως την αμφισβήτηση της νομιμότητας και εγκυρότητάς της, ανεξαρτήτως εάν τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την ίδια ή περιέρχονται σε γνώση της από πρόσωπο με το οποίο νομίμως συνεργάζεται για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων ή από άλλον, κατά νόμο αρμόδιο φορέα ή αρχή.

12.13.      Με την αποδοχή της Σύμβασης και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Παίκτης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού η άλλων Μέσων Πληρωμής, από τη NetBet.gr και τρίτους, για τον σκοπό της διεκπεραίωσης των οικονομικών Συναλλαγών ανάμεσα στον Παίκτη και την Netbet.gr καθώς και των άλλων δεδομένων που παρέχει ο Παίκτης για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Σύμβασης και προς συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.

12.14.      Στην περίπτωση που στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ήθελε εκ παραδρομής πιστωθούν αχρεωστήτως κέρδη, τα ποσά αυτά ανήκουν στη NetBet.gr και αφαιρούνται από τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό, κατόπιν διόρθωσης της εσφαλμένης πίστωσης και αντίστοιχης ενημέρωσης του Παίκτη, χωρίς να απαιτείται σύμπραξη από την πλευρά του τελευταίου. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού δεν επαρκεί, ο Παίκτης εξακολουθεί να οφείλει τη διαφορά, και η NetBet.gr δικαιούται να τα αξιώσει και να τα παρακρατήσει από τυχόν ποσά που θα πιστωθούν στη συνέχεια στον ΗΛΠ του πελάτη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή σύμπραξη του Παίκτη.

12.15.      Η NetBet.gr οφείλει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της υποβολής αιτήματος ανάληψης του Παίκτη, και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην περίπτωση που ο ΗΛΠ κλείνει, να εκδώσει σχετική εντολή πληρωμής, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και των κείμενων διατάξεων.

12.16.      Η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρέχει στον Παίκτη τη δυνατότητα πρόωρης εξαργύρωσης (cash out) του Στοιχήματος, σε ήδη διενεργηθείσες αγορές Στοιχήματος, ορίζοντας, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, την αξία της πρόωρης εξαργύρωσης, που κάθε φορά προσφέρεται στον Παίκτη. Στην περίπτωση αυτή, η πρόωρη εξαργύρωση (cash out) μιας αγοράς Στοιχήματος, συντελείται μόνο εφόσον ο Παίκτης αποδεχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη την πρόωρη εξαργύρωση, ενώ η αποδοχή αυτή δεν δύναται να ανακληθεί και συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη παραίτηση του Παίκτη από την αρχική απόδοση του πρόωρα εξαργυρωμένου Στοιχήματος, ανεξάρτητα από τη μετέπειτα έκβαση του Στοιχηματικού γεγονότος.

12.17.      Η NetBet.gr θα ενημερώνει τον Παίκτη περί του τρόπου υπολογισμού μετατροπής συναλλάγματος καθώς και τυχόν χρεώσεις μετατροπής, εφόσον ο Παίκτης Συμμετέχει σε Λοιπά Διαδικτυακά Παίγνια που διεξάγονται διομότιμα (peer-to-peer) και με νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ.


13. Φορολόγηση κερδών των Παικτών

13.1.      Τυχόν κέρδη που προκύπτουν από τη Συμμετοχή του Παίκτη στα Παίγνια φορολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον ν. 2961/2001 (Α’ 266) «Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια», όπως κάθε φορά ισχύει.

13.2.      Η NetBet.gr υποχρεούται να παρακρατεί τον φόρο που αναλογεί στα κέρδη του Παίκτη κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και να τον αποδίδει στο ελληνικό Δημόσιο.


14. Βεβαίωση κερδών των Παικτών

14.1.      Ο Παίκτης έχει το δικαίωμα να λάβει, κατόπιν αίτησής του, βεβαίωση για το σύνολο των κερδών που αποδόθηκαν εντός του προηγούμενου της αίτησης έτους, υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπονται στον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και την εταιρική πολιτική της NetBet.gr.

14.2.      Η βεβαίωση χορηγείται μόνο εφόσον πιστοποιηθούν και επαληθευτούν τα πλήρη στοιχεία του Παίκτη σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων και τις κείμενες διατάξεις.

14.3.      Η NetBet.gr δικαιούται να αρνηθεί την χορήγηση βεβαίωσης κέρδους, σύμφωνα με τον ν. 4557/2018 και τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων.


15. Ακύρωση γεγονότων, συμμετοχών και συναλλαγών

15.1.      Η NetBet.gr εφαρμόζει πολιτική ακύρωσης γεγονότων ή/και Συμμετοχών ή/και συναλλαγών και, στο πλαίσιο αυτό, είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά:

α.     Εξετάζει και αξιολογεί κάθε στοιχείο ή πληροφορία περιέρχεται σε γνώση της και θίγει την ακεραιότητα της διοργάνωσης και διεξαγωγής ενός γεγονότος.
β.     Έχει υποχρέωση να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών ή/και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά:

 • Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία αμφισβήτησης του αδιάβλητου χαρακτήρα μιας προσφερόμενης αγοράς ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι, επ’ αφορμή της προσφοράς του γεγονότος αυτού, διενεργήθηκαν ή διενεργούνται ή επιχειρήθηκε ή επιχειρείται να διενεργηθούν Ύποπτες ή Ασυνήθεις Συναλλαγές σύμφωνα με τον Κανονισμό Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων ή τις κείμενες διατάξεις ή/και όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία για τη δημιουργία αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ Παικτών ή επαρκή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι διακυβεύεται η ακεραιότητα των Παιγνίων.
 • Όταν διαθέτει επαρκή στοιχεία ότι η διοργάνωση ή/και διεξαγωγή των προσφερόμενων γεγονότων έλαβε χώρα κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων ή των κανόνων διεξαγωγής του Παιγνίου που προβλέπονται στον Οδηγό Παιγνίου.
 • Κατόπιν εντολής των κατά νόμο αρμόδιων αρχών.

15.2.      Η NetBet.gr δικαιούται να ακυρώνει την προσφορά γεγονότων ή/και να αναστέλλει τη διευθέτηση των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, εφόσον αποδεικνύει ότι έχει εμφιλοχωρήσει ανθρώπινο ή τεχνικό σφάλμα κατά την προσφορά του γεγονότος ή κατά την αποδοχή των Συμμετοχών και συναλλαγών που σχετίζονται με αυτήν (π.χ. σφάλμα αναγραφής των προσφερόμενων αποδόσεων, σφάλμα χρόνου αποδοχής της Συμμετοχής, σφάλμα χρέωσης ή πίστωσης του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού κ.λπ.).

15.3.      Η NetBet.gr εφαρμόζει την πολιτική ακύρωσης αντιμετωπίζοντας ομοειδείς ή παρόμοιες περιπτώσεις με τη λήψη των ίδιων ή ισοδύναμων μέτρων, έναντι όλων των Παικτών που προκύπτει ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αυτής.

15.4.      Η NetBet.gr λαμβάνει κάθε απαραίτητη μέριμνα και μέτρο, ώστε η πολιτική ακύρωσης προσφοράς αγορών ή/και αναστολής της διευθέτησης των Συμμετοχών και Συναλλαγών που σχετίζονται με ακυρωθείσα προσφορά, να εφαρμόζεται εγκαίρως και πάντως εντός εύλογου χρόνου από την επέλευση των πραγματικών περιστατικών και τη γνώση των στοιχείων που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

15.5.      Η NetBet.gr δύναται να προβλέπει στον Οδηγό Παιγνίων ειδικότερες περιπτώσεις ακύρωσης των Συμμετοχών λόγω παράβασης των κανόνων ενός Παιγνίου ή Ομάδας Παιγνίων, καθώς και να εφαρμόζει κανόνες και διαδικασίες ανακατανομής των αποδόσεων και των κερδών, όταν μία επιβληθεί σα ακύρωση επηρεάζει τις αποδόσεις άλλων Παικτών οι οποίοι δεν ευθύνονται για τις πράξεις που αιτιολογούν τις σχετικές αποφάσεις.

15.6.      Ο Παίκτης αποδέχεται ότι η NetBet.gr ουδεμία ευθύνη φέρει απέναντί του για απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση γεγονότων, μη ορθή καταχώρηση, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων, για τυχόν τεχνικά σφάλματα εφόσον η ζημία δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της NetBet.gr, των υπαλλήλων /ή των προστηθέντων της.

15.7.      Σε περίπτωση τεχνικών σφαλμάτων που δεν οφείλονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της NetBet.gr, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει τις συναλλαγές και Συμμετοχές και να αξιώσει την επιστροφή τυχόν κερδών που αποκτήθηκαν λόγω τεχνικών σφαλμάτων.

15.8.      Η NetBet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει Συμμετοχή στο σύνολό της ή εν μέρει ή/και να κλείσει τον Λογαριασμό Σας, μεταξύ άλλων, και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο Παίκτης ή άτομα που συνδέονται με αυτόν πιθανολογείται βάσιμα ότι έχουν επηρεάσει, άμεσα ή έμμεσα, το αποτέλεσμα του στοιχηματικού γεγονότος.
 • Ο Παίκτης ή άτομα που συνδέονται με αυτόν πιθανολογείται βάσιμα ότι έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του στοιχηματικού γεγονότος.·
 • Ο Παίκτης ή άτομα που συνδέονται με αυτόν εμπλέκονται σε εξισορροπητική κερδοσκοπία ή προσφορές δωρεάν στοιχημάτων·
 • Το αποτέλεσμα στοιχηματικού γεγονότος έχει επηρεαστεί, άμεσα ή έμμεσα, από αξιόποινη δραστηριότητα που βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων εμπλέκεται ο ίδιος ο Παίκτης.

16. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η NETBET.gr εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) .

Μπορείτε να αναγνώσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ. Η αποδοχή του Παίκτη των όρων της παρούσας Σύμβασης συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


17. Περιορισμός Ευθύνης

17.1.      Η NetBet.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για προβλήματα ή οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν υποστεί ο Παίκτης οφειλόμενη σε τεχνικά προβλήματα, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (πχ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ISP) ή κάθε άλλη αδυναμία τεχνικής φύσεως λόγω της οποίας δυσλειτουργεί ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στα Διαδικτυακά Σημεία, στο περιεχόμενο των Διαδικτυακών Σημείων, σε δυσλειτουργίες, βλάβες τεχνικής φύσεως, βλάβες του εξοπλισμού ή του λογισμικού του Παίκτη, παρεμβολές ή προσπάθειες παρεμβολών στο δίκτυο και τα συστήματα και στοιχεία της διεξαγωγής, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Νetbet.gr, των υπαλλήλων της και των προστηθέντων της.

17.2.      Η NetBet.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από λάθη στην καταχώριση δεδομένων, την αποθήκευση ή/και επεξεργασία των καταχωρισμένων δεδομένων και από ατελή και ανακριβή μεταδιδόμενα δεδομένα, που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ιδίας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια κερδών που προκλήθηκε από διακοπή ή/και ακύρωση στοιχηματικών γεγονότων που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Νetbet.gr, των υπαλλήλων της και των προστηθέντων της. Η NetBet.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ISPs).

17.3.      Η NetBet.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα Διαδικτυακά Σημεία είναι σωστές, ωστόσο, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα αυτών. Επίσης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία και τη διατήρηση της ακεραιότητας των τεχνικών συστημάτων και των συστημάτων επικοινωνίας που χρησιμοποιεί.

17.4.      Η NetBet.gr δεν ευθύνεται, για την ασφάλεια των συστημάτων του Παίκτη (ενδεικτικά ζημία από ιούς) ή λογισμικού (S/W) του Παίκτη, καθώς και για την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Παίκτη (hacking) από τρίτους. Περαιτέρω, και παρά τις προσπάθειες που διενεργεί η NetBet.gr για τη διασφάλιση των δεδομένων των Παικτών, η NetBet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Παίκτης, σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της NetBet.gr στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της ΝetΒet.gr, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

17.5.      Σε περίπτωση σφαλμάτων που σχετίζονται με αποτελέσματα ή την επικοινωνία αποτελεσμάτων, την εκκαθάριση στοιχημάτων ή άλλων στοιχείων που αφορούν Συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων που αφορούν στις γεννήτριες τυχαίων αριθμών, η Netbet.gr δεν φέρει ευθύνη για τα σφάλματα αυτά και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ακυρώσει τα οποιαδήποτε στοιχήματα ή τις οποιεσδήποτε Συμμετοχές ή τυχόν κέρδη έχουν επηρεαστεί από τα εν λόγω σφάλματα και να επιστρέψει στο ΗΛΠ το κεφάλαιο της Συμμετοχής.

17.6.      Ο Παίκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι προβαίνει οικειοθελώς σε χρήση των Ιστοτόπων, με αποκλειστικά δική του ευθύνη και κρίση. Τα Διαδικτυακά Σημεία και το περιεχόμενο αυτών δεν αποτελούν πρόσκληση ή παρακίνηση της NetBet.gr προς τον Παίκτη για τη Συμμετοχή του. Δια της χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων, ο Παίκτης αποδέχεται ότι συμμετέχει στα προσφερόμενα Παίγνια με αποκλειστικά δική του ευθύνη, ότι κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση και ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Netbet.gr για τις οποιεσδήποτε απώλειες, έξοδα, δαπάνες, ζημίες ή επιβαρύνσεις τυχόν προκύψουν συνεπεία της χρήσης των Ιστοτόπων ή της Συμμετοχής του. Η Netbet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της απώλειας κερδών απορρέουσας από κακή λειτουργία των υπηρεσιών ή/και του Λογισμικού, οποιασδήποτε καθυστέρησης, διακοπής, μεταφοράς, απώλειας ή καταστροφής των δεδομένων, κακής λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας, εγκληματικής χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων, καθώς και για ελαττώματα, ενέργειες, παραλείψεις ή περιστατικά που εκφεύγουν του ελέγχου της, εφόσον όλα τα ανωτέρω δεν οφείλονται σε δόλο η βαρεία αμέλεια της ίδιας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

17.7.      Ο Ιστότοπος και τα παρεχόμενα σε αυτό Παίγνια παρέχονται από τη NetBet.gr «ως έχουν» και «στην υπάρχουσα κατάσταση». Δεν υφίστανται δεσμεύσεις ή εγγυήσεις της NetBet.gr, πέραν των όσων προβλέπονται ρητά στην παρούσα Σύμβαση και στις συβάσεις που αυτή συνάπτει με τους Κατασκευαστές της.

17.8.      Η NetBet.gr δεν φέρει ευθύνη και δεν εγγυάται για όλα τα κατωτέρω εφόσον αυτά δεν οφείλονται σε δόλο η βαρεία αμέλεια της ίδιας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της:

 • Το Λογισμικό και/ή το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και των Διαδικτυακών Σημείων είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που προορίζονται και ότι δεν εμπεριέχουν σφάλματα.
 • Ο Παίκτης θα έχει αδιάκοπή πρόσβαση στον Ιστότοπο και στα Διαδικτυακά Σημεία και στα παίγνια που προσφέρονται σε αυτά.
 • Δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις ή διακοπές στην μετάδοση δεδομένων Η μετάδοση πληροφοριών θα είναι πάντα ορθή και δίχως σφάλματα.
 • Ο Παίκτης δεν θα υποστεί απώλεια, ζημία ή βλάβη στην περιουσία του (θετική, αποθετική ή ηθική) απορρέουσα από την χρήση του Ιστοτόπου και των Διαδικτυακών Σημείων εφόσον αυτά δεν οφείλονται σε δόλο η βαρεία αμέλεια της ίδιας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της.

17.9.      Ο Παίκτης δεν θα υποστεί απώλεια, ζημία ή βλάβη στην περιουσία του (θετική, αποθετική ή ηθική) απορρέουσα από την χρήση του Ιστοτόπου και των Διαδικτυακών Σημείων. Ουδεμία ευθύνη φέρει η NetBet.gr για ζημία που προέκυψε από την τυχόν ακατάλληλη χρήση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη από τον ίδιο τον Παίκτη ή τρίτα πρόσωπα.

17.10.      Η NetBet.gr δεν ευθύνεται έναντι του Παίκτη για διαφυγόντα κέρδη του από τη Συμμετοχή ή μη σε Τυχερά Παιχνίδια.

17.11.      Ο Παίκτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι στο βαθμό που η τυχόν ζημία της ΝetBet.gr οφείλεται σε παράνομες ή υπαίτιες ενέργειες του Παίκτη, αυτός υποχρεούται να αποζημιώσει τη ΝetBet.gr.

17.12.      Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Netbet.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Παίκτη ή τρίτου, που ήταν εύλογα αναμενόμενη κατά τη δημιουργία του ΗΛΠ από τον Παίκτη ή κατά τον χρόνο της συναλλαγής του με την ΝetΒet.gr, όπως ενδεικτικά για την απώλεια εσόδων ή κερδών ή την οποιαδήποτε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, που οφείλονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, στα ακόλουθα, εφόσον αυτά δεν οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της ίδιας, των υπαλλήλων ή των προστηθέντων της:

 • στη χρήση των υπηρεσιών σε παράβαση της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των υπηρεσιών μας για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς).
 • σε απώλειες που οφείλονται στον εξοπλισμό του Παίκτη.
 • στους Ιστοτόπους, στα τηλεφωνικά κέντρα ή στις εφαρμογές κινητών ή σε προβλήματα του δικτύου (συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιεί ο Παίκτης.
 • σε εσφαλμένες ή καθυστερημένες συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα ).
 • σε ζημίες στον εξοπλισμό του Παίκτη (π.χ. γραφείο, laptop, τηλεόραση, κινητό, smartphone, tablet, κονσόλα παιχνιδιού κ.λπ.) ή αφορούν σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων λόγω της χρήσης των Διαδικτυακών Σημείων, των Ισοτόπων ή εφαρμογών (Η Netbet.gr δεν εγγυάται ότι τα οποιαδήποτε αρχεία κατεβάσει ο Παίκτης θα είναι ελεύθερα από ιούς η άλλα βλαπτικά στοιχεία).
 • στην ακρίβεια ή στην πληρότητα των οποιωνδήποτε πληροφοριών προσφέρει η NetBet.gr ή τρίτοι (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, τιμές, χρόνους, αποτελέσματα, ζωντανό σκορ ή γενικές στατιστικές).
 • στην κατάχρηση ή κακή χρήση του ΗΛΠ ή των Διαδικτυακών Σημείων.
 • στην αποτυχία από την πλευρά του Παίκτη να επικοινωνήσει με τη ΝetΒet.gr, σχετικά με τη Παικτική του Δραστηριότητα.
 • οποιουδήποτε γεγονότος είναι εκτός του ελέγχου μας ή συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας
 • στη θέση του ΗΛΠ σε κατάσταση φραγής ή κλεισίματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
 • στη χρήση των υπηρεσιών της ΝetΒet.gr, ή του περιεχομένου του Ιστότοπου και Διαδικτυακών Σημείων.
 • οποιασδήποτε τροποποίησης, αναστολής ή διακοπής των υπηρεσιών, ή οποιασδήποτε κακή λειτουργία των υπηρεσιών.

18. Εξυπηρέτηση Πελατών

18.1.      Η Netbet.gr έχει συστήσει και λειτουργεί ειδική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, για να απαντά σε αιτήματα, απορίες και ερωτήσεις σας έγκαιρα και έγκυρα.

18.2.      Οι Παίκτες δύνανται να επικοινωνήσουν με την Netbet.gr:

 • οποτεδήποτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 • στην τηλεφωνική γραμμή , χωρίς χρέωση, ή μέσω ζωντανής συνομιλίας (live chat), Για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να ηχογραφηθούν.

18.3.      Η Netbet.gr καταγράφει τις τηλεφωνικές συνομιλίες με την μονάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. και τηρεί αντίγραφα της σχετικής αλληλογραφίας. Κατά την επικοινωνία σας με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών, υποχρεούστε να συμπεριφέρεστε κατά τρόπο κόσμιο και να αποφεύγετε δηλώσεις που :

 • Έχουν σεξουαλικό ή προσβλητικό χαρακτήρα·
 • Χρησιμοποιούν μειωτικούς όρους ή/και υποκινούν μίσος·
 • Είναι υβριστικές, δυσφημιστικές ή παρενοχλούν, απειλούν ή προκαλούν αναστάτωση ή με άλλο τρόπο ενόχληση στους υπαλλήλους της υπηρεσίας υποστήριξης πελατών μας.

19. Επικοινωνία – Ενημέρωση Παικτών

19.1.      Η NetBet.gr θα επικοινωνεί με τον Παίκτη μέσω αναρτήσεων και μηνυμάτων στον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη ή μέσω ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο Παίκτης κατά τη δημιουργία του ΗΛΠ. Δεν επιτρέπεται η συντρέχουσα χρήση περισσότερων της μίας διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Παίκτη είτε για λόγους Συμμετοχής είτε για λόγους ενημέρωσης/ειδοποίησης.

19.2.      Η ειδοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον Παίκτη κατά την ημερομηνία μετάδοσης.

19.3.      Εφόσον ο Παίκτης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ειδικά την επιλογή αποστολής προωθητικού υλικού, η NetBet.gr δύναται να του αποστείλει σχετικό υλικό εμπορικής επικοινωνίας. Ο Παίκτης δύναται να διακόψει οποτεδήποτε την αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας, ανακαλώντας την συγκατάθεσή του, με σχετική ενημέρωση της Μονάδας Εξυπηρέτησης Πελατών.

19.4.      Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης η ως άνω επικοινωνία από την NetBet.gr προς τον Παίκτη συνομολογείται ότι συνιστά έγγραφη επικοινωνία.

19.5.      Το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή των Παιγνίων βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπο της Netbet.gr και της Ε.Ε.Ε.Π.


20. Καταγγελίες

20.1.      Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει προς τη ΝetBet.gr οποιαδήποτε καταγγελία, διαφωνία, για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα Παίγνια, στις σχετικές με αυτά συναλλαγές, σύμφωνα με την Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών η οποία είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στον Ιστότοπο της NetBet.gr. Ο Παίκτης οφείλει να υποβάλει τη σχετική καταγγελία το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος.

20.2.      Η καταγγελία περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του Παίκτη και ειδικότερα:

α.     Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
β.     Ημερομηνία γέννησης
γ.     Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
δ.     Πλήρη διεύθυνση μόνιμης διαμονής
ε.     Ηλεκτρονική Διεύθυνση ή άλλον εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας για την αποστολή της απάντησης
και συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση του Παίκτη.

20.3.      Η καταγγελία περιγράφει επαρκώς τα συμβάντα, τον χρόνο και τους λόγους που επικαλείται ο Παίκτης και περιλαμβάνει τυχόν στοιχεία που αυτός διαθέτει και τα οποία τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του κατά την κρίση του.

20.4.      Η Netbet.gr εξετάζει τα αναφερόμενα στην καταγγελία και σε κάθε περίπτωση ενημερώνει τον καταγγέλλοντα σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην καταγγελία και την πρόοδο των εργασιών διερεύνησης του περιεχομένου της καταγγελίας εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της.

20.5.      Εφόσον η απάντηση της Netbet.gr δεν ικανοποιεί τον Παίκτη, αυτός δύναται εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, να αιτηθεί την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Η αίτηση εξέτασης από την Ε.Ε.Ε.Π., κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον Παίκτη στην ΝetΒet.gr, η οποία διαβιβάζει αμελλητί στην Ε.Ε.Ε.Π., την απάντηση και τα σχετικά με την καταγγελία στοιχεία.

20.6.      Η Netbet.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μην απαντά σε καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό.

20.7.      Η Netbet.gr δεν γνωστοποιεί στον Παίκτη στοιχεία και πληροφορίες για τα οποία έχει υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας ή/και του απορρήτου κατά τις κείμενες διατάξεις.


21. Πνευματική Ιδιοκτησία

21.1.      H NetBet.gr είναι δικαιούχος ή αδειούχος χρήσης/εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας του οποιουδήποτε υλικού ή περιεχόμενου (συμπεριλαμβανομένων, άλλα όχι περιοριστικά: του Λογισμικού, των δεδομένων, εφαρμογών, πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, μουσικής, ήχων, βίντεο, γραφικών, λογότυπων, σύμβολων, έργων τέχνης και αλλού υλικού και/ή εικόνων) που περιέχονται στα Διαδικτυακά Σημεία.

Απαγορεύεται η χρήση αυτών, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του δικαιούχου, επιφυλασσόμαστε δε, περί παντός σχετικού δικαιώματός μας.

21.2.      Με την αποδοχή της Σύμβασης, ο Παίκτης δηλώνει ότι γνωρίζει πως τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Netbet.gr ή των συνεργατών της ή τρίτων από τους οποίους η Νetbet.gr έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης.

21.3.      Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή εκμετάλλευση, η αναπαραγωγή, μετατροπή, αποθήκευση, αντιγραφή, αναδημοσίευση, φόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση ή διανομή με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, καθώς και η προβολή και χρήση σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή εφαρμογή, δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ή υπηρεσία ηλεκτρονικής ανάκτησης συμπεριλαμβανομένων κειμένου, γραφικών, βίντεο, μηνυμάτων, κωδικών ή/και λογισμικού, καθώς και των στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη, συναίνεση της Netbet.gr.

21.4.      Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του Παίκτη η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αντιγραφή όλου ή μέρους του περιεχομένου των Ιστοτόπων μας ή η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα μας ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα σχετική με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους Ιστοτόπους, ο Παίκτης οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη Netbet.gr, αμελλητί.


22. Επίλυση Διαφορών

22.1.      Όλες οι διαφορές που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

22.2.      Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά, διαφωνία ή αμφισβήτηση, απορρέουσα ή σχετιζόμενη με τη Σύμβαση, η NetBet.gr και ο Παίκτης οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις, αφού προηγουμένως θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για φιλική διευθέτηση.

22.3.      Στην περίπτωση μη φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, τα μέρη της Σύμβασης απευθύνονται σε έναν από τους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) που είναι καταχωρισμένοι στο οικείο Μητρώο που τηρείται βάσει των διατάξεων της με αριθμό 70330 οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1421), όπως κάθε φορά ισχύει, αφού θέσουν σε γνώση της Ε.Ε.Ε.Π. τα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν στη διαφορά και γνωστοποιώντας την πρόθεσή τους για διευθέτηση.

22.4.      Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να απαγορεύει στα μέρη τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς ή την απεύθυνσή τους στους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), εφόσον από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που επιδιώκεται με τη διευθέτηση/επίλυση, αντίκειται ή καταστρατηγεί τις κείμενες διατάξεις και τους όρους της Σύμβασης.

22.5.      Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται δεν αναιρεί το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια, για την προστασία των δικαιωμάτων τους, εκτός εάν έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό.

22.6.      Η διευθέτηση/επίλυση που επιτυγχάνεται μεταξύ των μερών δεν αναιρεί το δικαίωμα της Ε.Ε.Ε.Π. να προβεί στους κατά νόμο απαιτούμενους ελέγχους και να επιβάλει τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις, διοικητικές κυρώσεις.


23. Αποδεικτική Ισχύς

23.1.      Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν και αποδέχονται ότι οι εντολές, στοιχεία και συναλλαγές που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου, καταγράφονται αυτοματοποιημένα σε αρχείο και επέχουν θέση πλήρους απόδειξης ως προς το χρόνο καταχώρισης και το περιεχόμενό τους.

23.2.      Η αποθήκευση της Συμμετοχής του Παίκτη στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της NetBet.gr συνιστά πλήρη απόδειξη για όλα τα στοιχεία και πληροφορίες της Παικτικής Δραστηριότητας.

23.3.      Τα καταχωρισμένα στο Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα της NetBet.gr στοιχεία, καθώς και τα βιβλία και στοιχεία, που εκδίδονται και τηρούνται για λογιστικούς ή εποπτικούς λόγους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων και αποσπασμάτων αυτών, έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς τις εγγραφές που περιέχουν.

23.4.      Σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης αίτησης συμμετοχής ή εντολής μεταφοράς χρημάτων από ή προς τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Παίκτη, ο Παίκτης παραιτείται ρητώς του δικαιώματος να ζητήσει την ακύρωση της συμμετοχής ή της εντολής, ή και της σύμφωνα με αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας.


24. Εκχώρηση

O Παίκτης απαγορεύεται ρητά να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή /και υποχρέωση απορρέει από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


25. Διάρκεια Ισχύος – Καταγγελία της Σύμβασης

25.1.      Η παρούσα Σύμβαση διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα η NetBet.gr παρέχει νόμιμα τις υπηρεσίες της υπό την Άδεια και ο Παίκτης προβαίνει σε νόμιμη χρήση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

25.2.      Η Σύμβαση δύναται να καταγγελθεί και χωρίς προειδοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, οποιαδήποτε στιγμή.

25.3.      Η καταγγελία της Σύμβασης λαμβάνει χώρα είτε με την υποβολή αίτησης του Παίκτη για το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού του Λογαριασμού, πρότυπο της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ και την οποία ο Παίκτης δύναται να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά στο [email protected], είτε με το κλείσιμο του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού από την ΝetΒet.gr, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τις κείμενες διατάξεις.

25.4.      Η καταγγελία αποστέλλεται απαραιτήτως στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και συνεπάγεται, από την ημερομηνία κοινοποίησής της, τη λύση της Σύμβασης, το κλείσιμο και την εκκαθάριση του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, σύμφωνα με τα κατά νόμο προβλεπόμενα.

25.5.      Οι όροι της Σύμβασης που αφορούν στην υποχρέωση εμπιστευτικότητας, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Παίκτη, σε δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και στην τήρηση αρχείων από τη Netbet.gr, διατηρούνται σε ισχύ ακόμη και μετά την καταγγελία ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής:


26. Λοιποί Όροι

26.1.      Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, καθώς και οι εταιρικές πολιτικές και τα κείμενα στα οποία παραπέμπουν αποτελούν την πλήρη συμφωνία της NetBet.gr με τον Παίκτη σχετικά με τα θέματα που η Σύμβαση και οι πολιτικές αυτές ρυθμίζουν.

26.2.      Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τη Σύμβαση και τις ως άνω πολιτικές έχουν ισχύ οι κείμενες διατάξεις, οι οποίες υπερισχύουν κάθε όρου της Σύμβασης που έρχεται σε αντίθεση με αυτές.

26.3.      Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων αυτής.

26.4.      Η NetBet.gr, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π., δικαιούται να αναπροσαρμόζει όρο που τυχόν κριθεί άκυρος ή ανίσχυρος, έτσι ώστε να εξαλείφεται ο λόγος της ακυρότητας ή του ανίσχυρου, αλλά να διατηρείται, κατά το δυνατόν, το περιεχόμενό του.

26.5.      Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά ή αδικοπραξία προκύψει στο πλαίσιο της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, περιλαμβανομένης και οποιασδήποτε δίκης κατά τη διάρκεια αναγκαστικής εκτέλεσης ή λήψης οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

26.6.      Η μη άσκηση, ή καθυστέρηση στην άσκηση, οποιουδήποτε δικαιώματος από πλευράς της NetBet.gr δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

26.7.      Ο Παίκτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει τη ΝetBet.gr, σχετικά με ζημίες που υπέστη λόγω:

 • Υπαίτιας παραβίασης των Όρων της Σύμβασης και των Πολιτικών της Εταιρείας από τον Παίκτη.
 • Παράνομης χρήσης των Υπηρεσιών από τον Παίκτη δια της χρήσης του Username και Password του Παίκτη.
 • Αξιώσεων τρίτων για λόγους που ανάγονται στην υπαίτια παραβίαση της παρούσας Σύμβασης από πλευράς του Παίκτη.
 • Της τέλεσης απατηλής, μη έντιμης ή ποινικά κολάσιμης συμπεριφοράς από πλευράς του Παίκτη.